Aktualizácia COVID automatu a nové vyhlášky

 19.11.2021

Úrad verejného zdravotníctva

Slovenskej republiky

Trnavská cesta 52

P.O.BOX 45

826 45 Bratislava

                       

Bratislava, 18. 11. 2021

Informácia k novým vyhláškam zverejneným vo Vestníku vlády SR

(prevádzky, hromadné podujatia)

 1. Úvod

Úrad verejného zdravotníctva vydáva nové vyhlášky pre potreby zosúladenia s novou verziou COVID automatu, ktorú 18. 11. 2021 schválila vláda SR.

Vyhlášky sú účinné od pondelka 22. 11. 2021 a upravujú činnosť prevádzok a organizáciu hromadných podujatí.

Aktualizovaný COVID automat, ktorý bude platiť obmedzené obdobie, bol schválený v čase mimoriadne nepriaznivej epidemiologickej situácie, ktorá sa naďalej zhoršuje, čo spôsobuje veľkú záťaž na zdravotnícky systém. 1. Najhlavnejšie zmeny v „kocke“ oproti doterajšiemu stavu:

•           Režim „kompletne zaočkovaní“ sa mení na režim OP (očkovaní, prekonaní). Znamená to, že osoby, ktoré prekonali COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, budú mať rovnaké možnosti ako kompletne zaočkované osoby. Po novom sú teda stanovené režimy “OP”, “OTP” (očkovaní, testovaní, prekonaní) a “základ” (všetci, bez ohľadu na imunitný status).

•           Prevádzky (mimo esenciálnych obchodov – podrobne vymenované vo vyhláške k činnosti prevádzok - paragraf 2 odsek 2) sú pre režim OTP a základ v červenej až čiernej farbe zatvorené.

•           V červenej až čiernej farbe sa pre režim OTP zavádza jednotný limit pre hromadné podujatia do počtu šesť osôb. Pre režim OP sa limity v červenej až čiernej farbe znižujú na 200, 100 a 50.

•           Na návrh odborných autorít a v súlade so schváleným COVID automatom sa pod pojmom OP (očkovaní, prekonaní) rozumie: 

 • osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky vakcíny s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky
 • osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky
 • osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola prvá dávka podaná v intervale do 180 dní od prekonania COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky
 • osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami a mali ho potvrdený RT-PCR testom
 • deti do 12 rokov po prekonaní COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami - potvrdenie vydá pediater aj na základe pozitívneho výsledku antigénového testu vykonaného do 15. novembra 2021
 • osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred viac ako 180 dňami a boli zaočkovaní jednou dávkou vakcíny podanej do 180 dní od prekonania ochorenia
 • deti do 2 rokov veku;
 • deti od 2 do 12 rokov a 2 mesiace s negatívnym výsledkom antigénového testu (platný 48 hodín od odberu) alebo PCR/LAMP testu (platný 72 hodín od odberu).  1. Podrobnejšie uvedené zmeny 

A.Vyhláška k činnosti prevádzok

OBCHODY A SLUŽBY

V bordových a čiernych okresoch musia mať neesenciálne prevádzky a služby (teda tie, ktoré nie sú vymenované vo vyhláške) obmedzené otváracie/prevádzkové hodiny od 5:00 do 22:00. V prípade červených až čiernych okresov môžu mať neesenciálne prevádzky otvorené len v režime OP.

Za esenciálne obchody a služby sa považujú:  

 • Liečebné kúpele a kúpeľné liečebne poskytujúce služby pacientom na základe predpisu lekára
 • Prevádzky verejného stravovania vrátane trvalých stánkov, ktoré vydávajú jedlá a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donášky
 • Predajne potravín (vrátane ambulantného predaja)
 • Predajne drogérie
 • Lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok, očné optiky vrátane vyšetrenia zraku
 • Predajne novín a tlačovín
 • Predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie
 • Výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, vrátane príjmu reklamácií
 • Zásielkový predaj tovarov
 • Výdaj, vrátenie a reklamácia tovaru prostredníctvom balíkomatov a podobných zariadení
 • Predajne náhradných dielov pre motorové vozidlá, odťahové služby
 • Prevádzky telekomunikačných operátorov
 • Prevádzky poštových, bankových a iných finančných, poisťovacích a leasingových služieb
 • Knižnice
 • Práčovne a čistiarne
 • Čerpacie stanice
 • Pohrebné služby, prevádzky pohrebísk a krematórií
 • Služby technickej a emisnej kontroly, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet
 • Oprava a servis elektroniky, strojov a iných zariadení
 • Taxislužby
 • Advokáti, notári, exekútori, správcovia konkurznej podstaty, mediátori, dražobníci, rozhodcovia, znalci, tlmočníci a prekladatelia
 • Kľúčové služby
 • Zberné dvory
 • Obchodné miesta sieťových odvetví (elektrina, voda, plyn)
 • Služby dlhodobého ubytovania a karanténneho ubytovania
 • Predajne obuvi a oblečenia
 • Predajne domácich a záhradkárskych potrieb
 • Prevádzky poskytujúce liečebno-pedagogickú intervenciu alebo terapiu osobám so zdravotným postihnutím
 • Nekryté alebo čiastočne kryté trhoviská s predajom sadeníc, kvetov, zeleniny, ovocia, potravín: musia zabezpečiť jednosmerný pohyb zákazníkov, regulovaný vstup a výstup, vzdialenosť predajných miest 2 metre od seba
 • Závodné, školské a podobné kuchyne a jedálne

Informácia ku kapacitným obmedzeniam v prevádzkach obchodov a služieb:

Zelené okresy:

Bez kapacitného limitu, dodržiavanie hygienických opatrení

Oranžové okresy:

1 zákazník na 15 metrov štvorcových

Červené, bordové a čierne okresy:

OP: 1 zákazník na 15 metrov štvorcových

Základ a OTP: iba esenciálne obchody a služby, 1 zákazník na 25 metrov štvorcových

TAXISLUŽBY

Zelené okresy: bez kapacitného limitu, povinné rúško a pravidelné vetranie

Oranžové okresy: najviac dve osoby v jednom rade vrátane vodiča, povinné rúško a pravidelné vetranie

Červené okresy: najviac dve osoby v jednom rade vrátane vodiča, povinné rúško a pravidelné vetranie, po každom zákazníkovi dezinfekcia priestorov pre zákazníkov (dezinfekčným prostriedkom                                  s virucídnym účinkom)

Bordové okresy: najviac dve osoby v jednom rade - vrátane vodiča, povinný respirátor a pravidelné vetranie, po každom zákazníkovi dezinfekcia priestorov pre zákazníkov (dezinfekčným prostriedkom                   s virucídnym účinkom)

Čierne okresy: najviac dvaja klienti vo vozidle, na zadných sedadlách, povinný respirátor a pravidelné vetranie, po každom zákazníkovi dezinfekcia priestorov pre zákazníkov (dezinfekčným prostriedkom                 s virucídnym účinkom)

UMELÉ KÚPALISKÁ

Zelené okresy: bez kapacitného limitu

Oranžové okresy:

OP: bez kapacitného limitu

OTP: najviac 50 % kapacity

Základ: najviac 10 osôb

Červené okresy:

OP: 50 % kapacity

OTP: zakázané

Základ: zakázané

Bordové okresy:

OP: 25 % kapacity

OTP: zakázané

Základ: zakázané

Čierne okresy:

OP: najviac 10 osôb

OTP: zakázané

Základ: zakázané

Prevádzky poskytujúce služby za účelom tréningu športových klubov majú osobitné pravidlá popísané vo vyhláške.

VLEKY A LANOVKY

Vleky, teda nie uzatvorené kabínky, sú otvorené pre osoby v režime OP a OTP vo všetkých farbách COVID semaforu.

Kapacitné obmedzenia sa týkajú iba kabínkových lanoviek:

Zelené okresy:

OP: bez kapacitného limitu

OTP: bez kapacitného limitu

Základ: bez kapacitného limitu

Oranžové okresy:

OP: bez kapacitných obmedzení

OTP: bez kapacitných obmedzení

Základ: kabínkové lanovky zakázané

Červené a bordové okresy:

OP: 50 % kapacity, povinná dezinfekcia po každej jazde,

OTP: kabínkové lanovky zakázané

Základ: vleky aj kabínkové lanovky zakázané

Čierne okresy:

OP: 25 % kapacity, povinná dezinfekcia po každej jazde

OTP: kabínkové lanovky zakázané

Základ: vleky aj kabínkové lanovky zakázané

OBCHODNÉ DOMY

Zelené a oranžové okresy: otvorené pre OP, OTP a základ

Červené, bordové a čierne okresy: otvorené len pre OP, uzatvorenie sedacích sekcií a detských kútikov

HOTELY A PODOBNÉ UBYTOVACIE SLUŽBY

Služby reštaurácií a wellness v hoteloch sa riadia pravidlami pre ostatné reštaurácie, resp. wellness služby.

Zelené okresy: ubytovanie bez obmedzenia

Oranžové okresy:

OP: ubytovanie bez obmedzenia

OTP: ubytovanie bez obmedzenia

Základ: zakázané okrem dlhodobých a karanténnych ubytovaní

Červené a bordové okresy:

OP: ubytovanie bez obmedzenia

OTP: zakázané okrem ubytovaní v súvislosti s výkonom práce, dlhodobých a karanténnych ubytovaní

Základ: zakázané okrem dlhodobých a karanténnych ubytovaní

Čierne okresy:

OP: zakázané okrem ubytovaní v súvislosti s výkonom práce, dlhodobých a karanténnych ubytovaní

OTP: zakázané okrem ubytovaní v súvislosti s výkonom práce, dlhodobých a karanténnych ubytovaní

Základ: zakázané okrem dlhodobých a karanténnych ubytovaní

REŠTAURÁCIE A OSTATNÉ ZARIADENIA VEREJNÉHO STRAVOVANIA

Pre predaj jedál so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby neplatia obmedzenia.

Zelené okresy: bez kapacitného limitu

Oranžové okresy:

OP: exteriér bez kapacitného limitu, v interiéri obsadenie jedného stolu najviac 4 osoby alebo osoby z jednej domácnosti; v interiéri dvojmetrové rozostupy medzi stolmi

OTP: exteriér bez kapacitného limitu, v interiéri obsadenie jedného stolu najviac 4 osoby alebo osoby z jednej domácnosti; v interiéri dvojmetrové rozostupy medzi stolmi

Základ: vstup len do exteriéru, na terasách max 10 osôb, otvorené minimálne 50 % stien

Červené okresy:

OP: exteriér bez kapacitných obmedzení, interiér 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti; v interiéri rozostup stolov najmenej 2 metre 

OTP: okienkový predaj a rozvoz

Základ: okienkový predaj a rozvoz

Bordové okresy:

OP: exteriér bez kapacitných obmedzení, interiér 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti; v interiéri rozostup stolov najmenej 2 metre, konzumácia len posediačky 

OTP: okienkový predaj a rozvoz

Základ: okienkový predaj a rozvoz

Čierne okresy:

Povolený len predaj zabalených jedál so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby.

FITNESS CENTRÁ

Zelené okresy:

OP: bez kapacitného limitu

OTP: 1 zákazník na 15 metrov štvorcových alebo najviac 50 zákazníkov

Základ: najviac 25 osôb, povinný zoznam návštevníkov

Oranžové okresy:

OP: bez kapacitného limitu

OTP: 1 zákazník na 15 metrov štvorcových alebo najviac 20 zákazníkov, povinný zoznam návštevníkov

Základ: najviac 10 osôb, povinný zoznam návštevníkov

Červené okresy:

Zaočkovaní: 50 osôb alebo 1 zákazník na 15 m2, povinný zoznam návštevníkov

OTP: zakázané

Základ: zakázané

Bordové okresy:

Zaočkovaní: 20 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2, povinný zoznam návštevníkov

OTP: zakázané

Základ: zakázané

Čierne okresy:

Zakázané pre všetky režimy.

MÚZEÁ, GALÉRIE, VÝSTAVNÉ SIENE

Zelené okresy: bez kapacitných obmedzení

Oranžové okresy:

OP: bez kapacitného limitu

OTP: bez kapacitného limitu

Základ: individuálne prehliadky len do počtu 1 osoba na 15 metrov štvorcových

Červené okresy:

OP: bez kapacitného limitu

OTP: zatvorené

Základ: zatvorené

Bordové okresy:

OP: bez kapacitného limitu

OTP: zatvorené

Základ: zatvorené

Čierne okresy:

OP: individuálne prehliadky len do počtu 1 osoba na 15 metrov štvorcových

OTP: zatvorené

Základ: zatvorené

WELLNESS, AKVAPARKY, PRÍRODNÉ A LIEČEBNÉ KÚPELE

Liečebne na predpis lekára: neplatia kapacitné obmedzenia

Zelené okresy:

OP: bez kapacitného limitu

OTP: bez kapacitného limitu

Základ: najviac 50 % kapacity, maximálne 1000 osôb

Oranžové okresy:

OP: bez kapacitného limitu

OTP: maximálne 50 % kapacity, najviac 1000 osôb

Základ: nesmie sa používať

Červené okresy:

OP: bez limitu iba pre wellness zákazníkov zariadení ubytovacích služieb; ostatné zariadenia resp. ak osoby nie sú ubytované v zariadení s wellness, najviac 10 osôb

OTP: nesmie sa používať

Základ: nesmie sa používať

Bordové okresy:

Činnosť povolená do 10 osôb len pre prevádzky, ktoré sú súčasťou ubytovacích zariadení.

Čierne okresy:

Zakázané pre všetky režimy


B.Vyhláška k organizácii hromadných podujatí

Na účely vyhlášky sa pod pojmom hromadné podujatie rozumie i sezónny ambulantný predaj (teda napríklad aj vianočné trhy - musia sa riadiť sa podmienkami pre hromadné podujatia podľa farby okresu).

Vybrané povinnosti organizátorov HP:

 • Kombinovanie režimov pre jedno podujatie sa zakazuje.
 • Organizátor musí zvoliť režim vstupu na podujatie, viditeľne ho označiť pri vstupe a zabezpečiť vstup a pobyt na podujatí len účastníkom v režime podujatia. 
 • Organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.
 • Na podujatí platí povinnosť mať riadne prekryté dýchacie cesty.
 • Ak sa podujatie koná v exteriéri, organizátor ho musí ohradiť a vyznačiť jeho vstup a výstup.

Zelené okresy:

OP: bez kapacitného limitu

OTP: státie najviac 50 % kapacity, sedenie najviac 75 %; ak nie je možné určiť kapacitu, najviac 5000 osôb v exteriéri, 2500 v interiéri

Základ: státie najviac 50 % kapacity, sedenie najviac 75 %; avšak najviac 1000 osôb v exteriéri a 500 v interiéri

Oranžové okresy:

OP: bez kapacitného limitu

OTP: v interiéri najviac 25 % kapacity, v exteriéri najviac 50 % kapacity; ak nie je možné určiť kapacitu, najviac 1000 osôb v exteriéri, 500 v interiéri

Základ: státie - exteriér max 100 osôb, státie - interiér max 50 osôb, sedenie - exteriér max 50 % kapacity priestoru na sedenie (avšak do 200 osôb), sedenie - interiér max. 25 % kapacity priestoru na sedenie (avšak do 100 osôb). Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť. Táto povinnosť neplatí pre podujatia v režime OTP alebo výlučne zaočkovaní.

Červené okresy:

Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.

OP: max. 200 osôb (nutné ohlásiť na miestne príslušnom RÚVZ najneskôr 48 hodín pred začiatkom podujatia, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto konania)

OTP: max. 6 osôb

Základ: zakázané

Bordové okresy:

Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.

Zaočkovaní: max. 100 osôb (nutné ohlásiť na miestne príslušnom RÚVZ najneskôr 48 hodín pred začiatkom podujatia, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto konania)

OTP: max. 6 osôb

Základ: zakázané

Čierne okresy:

Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.

OP: max. 50 osôb (nutné ohlásiť na miestne príslušnom RÚVZ najneskôr 48 hodín pred začiatkom podujatia, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto konania)

OTP: max. 6 osôb

Základ: zakázané

OBRAD SOBÁŠA ALEBO KRSTU

(Na obrady pohrebu sa nevzťahujú kapacitné obmedzenia.)

Zelené okresy:

OP: bez kapacitného limitu

OTP: státie najviac 50 % kapacity, sedenie najviac 75 %; ak nie je možné určiť kapacitu, najviac 5000 osôb v exteriéri, 2500 v interiéri

Základ: státie najviac 50 % kapacity, sedenie najviac 75 %; avšak najviac 1000 osôb v exteriéri a 500 v interiéri

Oranžové okresy:

OP: bez kapacitného limitu

OTP: v interiéri najviac 25 % kapacity, v exteriéri najviac 50 % kapacity; ak nie je možné určiť kapacitu, najviac 1000 osôb v exteriéri, 500 v interiéri

Základ: státie - exteriér max 100 osôb, státie - interiér max 50 osôb, sedenie - exteriér max 50 % kapacity priestoru na sedenie (avšak do 200 osôb), sedenie - interiér max. 25 % kapacity priestoru na sedenie (avšak do 100 osôb). Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť. Táto povinnosť neplatí pre podujatia v režime OTP alebo výlučne zaočkovaní.

Červené okresy:

Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.

OP: max. 200 osôb (nutné ohlásiť na miestne príslušnom RÚVZ najneskôr 48 hodín pred začiatkom podujatia, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto konania)

OTP: max. 6 osôb 

Základ: max. 6 osôb 

Bordové okresy:

Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.

Zaočkovaní: max. 100 osôb (nutné ohlásiť na miestne príslušnom RÚVZ najneskôr 48 hodín pred začiatkom podujatia, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto konania)

OTP: max. 6 osôb

Základ: max. 6 osôb

Čierne okresy:

Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.

OP: max. 50 osôb (nutné ohlásiť na miestne príslušnom RÚVZ najneskôr 48 hodín pred začiatkom podujatia, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto konania)

OTP: max. 6 osôb

Základ: max. 6 osôb

BOHOSLUŽBY

Zelené okresy:

OP: bez kapacitného limitu

OTP: maximálne 50 % kapacity priestoru na státie, alebo 75 % kapacity priestoru na sedenie, pokiaľ nie je určiteľná kapacita do 2500 osôb v interiéri alebo 5000 osôb pre exteriér.

ZÁKLAD: státie max. 50 % kapacity priestoru na státie, sedenie max. 75 % kapacity priestoru na sedenie, maximálne však do 500 osôb v interiéri alebo 1000 osôb v exteriéri.

Oranžové okresy:

OP: bez kapacitného limitu

OTP: interiér max. 25 % kapacity priestoru, exteriér max. 50 % kapacity priestoru; pokiaľ nie je určiteľná kapacita, interiér do 500 osôb, exteriér pre 1000 osôb.

Základ:

státie: exteriér max. 100 osôb, interiér max. 50 osôb; 

sedenie: exteriér max. 50 % kapacity priestoru na sedenie (avšak do 200 osôb), interiér max 25 % kapacity priestoru na sedenie (avšak do 100 osôb).

Červené okresy:

OP: max. 200 osôb (Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.)

OTP: max. 6 osôb

Základ: individuálna pastoračná činnosť

Bordové okresy:

OP: max. 100 osôb (Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.)

OTP: max. 6 osôb

Základ: individuálna pastoračná činnosť

Čierne okresy:

OP: max. 50 osôb (Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.)

OTP: max. 6 osôb

Základ: individuálna pastoračná činnosť

SVADBY, OSLAVY, VEČIERKY A INÉ OBDOBNÉ PODUJATIA ALEBO PODUJATIA V PREVÁDZKACH VEREJNÉHO STRAVOVANIA

Vysokoriziková aktivita - podujatie nie je možné uskutočniť v režime “základ”. 

Organizátor je vždy povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť. 

Zelené okresy:

OP: najviac 400 osôb v interiéri alebo 800 osôb v exteriéri 

OTP: najviac 200 osôb v interiéri alebo 400 v exteriéri 

Základ: zákaz

Oranžové okresy:

OP: najviac 100 osôb v interiéri alebo 200 osôb v exteriéri

OTP: najviac 50 osôb v interiéri alebo 100 v exteriéri 

Základ: zákaz

Červené okresy:

OP: max. 20 osôb

OTP: zákaz

Základ: zákaz

Bordové okresy:

OP: max. 20 osôb

OTP: zákaz

Základ: zákaz

Čierne okresy:

OP: zákaz

OTP: zákaz

Základ: zákaz

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky


Zoznam aktualít:

1 2 >