Informácia o začatí správneho konania

 26.11.2019

Obec Hrubý Šúr ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona                      č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov týmto oznamuje začatie správneho konania podľa § 47 ods. 3 zákona na základe žiadosti Eva Fülöp, bytom Malinovo, Bratislavská 96/22 (ďalej len „žiadateľ“) o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu (smrek pichľavý) na pozemku parcely registra C s číslom 102/1 (vlastník pozemku Eva Fülöp, bytom Malinovo, Bratislavská 96/22), pozemok je umiestnený v zastavanom území obce, na katastrálnom území Hrubý Šúr. Dôvodom žiadosti o výrub stromu je veľký vzrast, priemer koruny stromu, ohrozuje nehnuteľnosť vlastníka. V súlade s § 82 ods. 3 zákona v platnom znení žiadame písomne alebo elektronicky oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 5 pracovných dní od tohto oznámenia t. j. do 02.12.2019 na adresu www.hruby-sur.sk .


Zoznam článkov:

1 2 3 >