Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Inštrukcie k separovaniu odpadov

 07.10.2020

 Inštrukcie k separovaniu odpadov

Objemný odpad

 • Pred začiatkom zberu je potrebné usmerniť občanov, aby Vám na zberné miesto priniesli už rozobratý nábytok alebo ho rozoberie pracovník obce.
 • Účelom je zníženie nákladov na samotný vývoz. Vyseparované zložky zvýšia % vytriedenosti obce.
 • Je potrebné oddeliť kov, plast, sklo a drevo. Drevo nesmie obsahovať kovové a iné časti, napr. ani pánty a iné. Sklo vložte do zvonov na sklo. Zvyšné vyseparované zložky (drevo/plast) môžete umiestniť do jedného kontajnera, ktorý vezmeme do Senca na ďalšie roztriedenie. Kovy ukladajte zvlášť do kontajnera.
 • Zvyšný odpad, napr. matrace, obaly z gauča a pod. dajte do kontajnera na objemný odpad.

Stavebný odpad

 • Stavebný odpad dokážeme vyviezť v dvoch režimoch, čomu prináležia aj odlišné ceny.
 • Roztriedený stavebný odpad obsahujúci výlučne tehly, obkladačky, dlaždice, kusy omietkoviny, betón, kamenivo, bitúmen – vyvážame v režime separovaného odpadu, t.j. započítava sa do vyseparovanosti obce. Cena je nižšia ako pri zmiešanom stavebnom odpade.
 • Zmiešaný stavebný odpad – obsahujúci vyššie uvedené zložky a zároveň PVC trubky, znečistený alebo farebný polystyrén, fólie, toalety, umývadlá, vane, linoleum, káble, vrecia s cementom a iné odpady – sa zneškodňuje na skládke v zmysle aktuálnych cien platných na skládkach odpadov.
 • Dbajte na informovanie občanov, aby separovali stavebný odpad už pri jeho odovzdaní. PVC trubky, fólie, obaly, atď. môžu umiestniť do kontajneru s objemným odpadom.

Zemina

 • Zemina sa zbiera iba ako čistá zemina, bez zložiek stavebného odpadu alebo BIO odpadu. V prípade, ak je kontaminovaná vyššie uvedenými zložkami, bude braná ako zmiešané stavebné odpady.

Nebezpečný odpad

 • Zbierame farby, lepidlá, živice, absorbenty, laky, riedidlá, rozpúšťadlá, motorové, mazacie a iné oleje, filtračné látky a obaly, ktoré obsahujúce zbytky nebezpečných odpadov.
 • o Nebezpečný odpad by mal byť z dôvodu lepšej identifikácie v pôvodnom obale a ten má byť pevne uzatvorený, aby sa z neho nič nevylialo. Zbytky farieb a pod. nedoporučujeme prelievať do zaváraninových alebo iných nádob, nakoľko ich identifikácia zbytočne zvyšuje náklady na zneškodnenie daných typov odpadov.

Opotrebované pneumatiky

 • Primárne majú byť odovzdávané do auto/pneuservisov, ktoré ich bezodplatne prevezmú, aj v prípade, že si tam občan nič nezakúpil. Ak nemajú momentálne na to voľnú kapacitu, majú informovať o termíne, kedy ju budú mať. Túto povinnosť im ukladá zákon o odpadoch.
 • o Ak obec disponuje väčším množstvom opotrebovaných pneumatík a nemôže ich odovzdať do pneuservisu, je potrebné obrátiť sa na príslušnú OZV, ktorá financuje zber pneumatík a dohodnúť si s ňou podmienky a financovanie zberu. V opačnom prípade zber a recykláciu uhrádza samotná obec.

Elektroodpad

 • Zber sa financuje zo strany príslušnej OZV na základe zmluvy alebo ho uhrádza obec.

Kuchynský olej

 • Možnosť pristavenia sudu alebo inej zbernej nádoby na základe objednávky, kam občania prinášajú kuchynský olej, prípadne je možné odovzdať do čerpacích staníc spoločnosti Slovnaft (ich zoznam nájdete na https://slovnaft.sk/sk/cerpacie-stanice/predajne/zber-pouziteho-kuchynskeho-oleja/)

Zelený odpad BRO (tráva, lístie, konáre)

 • V prípade záujmu môžu obce, ktoré ešte nezaviedli zber BIO odpadu formou nádob pre jednotlivé domácnosti zaviesť tento spôsob a zvýšia si tým mieru vyseparovanosti.
 • o Pokiaľ má obec iba spoločný zber, je pravdepodobné, že tam občania nevozia všetok BIO odpad, tzn. aj šupky z ovocia a zeleniny, ktoré vyprodukujú

Sklo

 • Patrí sem výlučne sklo, nepatrí sem keramika, zrkadlá alebo sklo obsahujúce drôty – viď inštrukcie k triedenému zberu skla.

Papier

 • Papier, lepenka, kartón, časopisy noviny.
 • o Nepatria sem znečistené, mastné papiere alebo voskový papier – viď inštrukcie k triedenému zberu papiera.

Plasty

 • PET fľaše, fólie, VKM – tetrapack, kov, plechovky, sáčky, kelímky, plastové obaly z drogérie a kozmetiky, čistý biely polystyrén – viď inštrukcie k triedenému zberu plastov.

Kuchynský odpad BRKO 

 • Inštrukcie k jeho zberu Vám poskytnem individuálne, na základe Vašej žiadosti.

Ak sa Vám podarí dodržať vyššie uvedené pravidlá, môže obec ušetriť finančné prostriedky za vývoz odpadu a zvýšiť si tak mieru separácie. Pokiaľ nádoba alebo vrece na separovaný odpad obsahuje aj zložky, ktoré v nej nemajú byť umiestnené, naši pracovníci nádobu nevyvezú.

Poprosím Vás o dodržiavanie pravidiel separácie a vykladanie nádob/vriec deň pred ich vývozom. Momentálne z časového hľadiska potrebujeme niekedy začať zber skôr, prípadne ho vykonávame dlhšie, nakoľko nám preprava odpadu na vzdialenejšiu skládku zaberie viac času, ako tomu bolo doteraz.

Reklamácie nevyvezeného odpadu prijímame na emailovej adrese reklamaciesc@avesk.sk, ak sú nahlásené do 24hodín od vývozu, z dôvodu dohľadateľnosti v našom systéme.

Reklamácie poškodených nádob treba zasielať spolu s priloženou fotodokumentáciou a reklamačným protokolom taktiež na emailovú adresu reklamaciesc@avesk.sk .


Zoznam aktualít:

1 2 >