KANALIZÁCIA a ČOV - UPOZORNENIE – Prísny zákaz pripojenia sa na kanalizačnú sieť a vypúšťania splaškových vôd !!!

 21.11.2023

               Vážení občania, obec Hrubý Šúr dôrazne upozorňuje občanov – všetkých vlastníkov a užívateľov nehnuteľností na prísny zákaz pripojenia sa na kanalizačnú sieť a vypúšťania, alebo prečerpávania splaškových odpadových vôd do rozostavanej toho času nefunkčnej kanalizácie. Napojenie na verejnú kanalizáciu a vypúšťanie splaškových vôd bude možné až po vybudovaní celej kanalizačnej siete vrátane prečerpacích staníc a ČOV a úspešnej kolaudácii stavby – predpoklad 03/2025.

O termíne možného napojenia budú občania obce vopred informovaní.

Ak Zhotoviteľ zistí pripojenia sa na kanalizačnú sieť a prípadné nelegálne vypúšťanie odpadových vôd, bude to riešené v priestupkovom konaní v zmysle zákona NR SR č. 364/2004 Z. z o vodách v znení neskorších predpisov ako nelegálne nakladanie so splaškovými vodami a zároveň si bude uplatňovať náhradu nákladov, ktoré vynaloží na vyčistenie kanalizačnej siete.  

Ďakujeme

                                                                                             Ing. Adrián Takács

                                                                                                              starosta obce


Zoznam aktualít:

1 2 >