https://www.hruby-sur.sk/
Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy   
Menu
Prečítajte si
Šúrsky Spravodaj / Súri Hiradó
Domov » Články » Návrh rozpočtu 2019

Návrh rozpočtu 2019

verzia pre tlač
poslať e-mailom
 

Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov Čerpanie 2016 Čerpanie 2017 Schválený Upravený Očakávaná skutočnosť Návrh 2019 Návrh 2020 Návrh 2021
      Príjmy                
      1-bežný rozpočet                
  111003 41 Výnos dane z príjmov 239 397 265 011 286 000 286 000 293 736 339 300 350 000 370 000
  121001 41 Daň z pozemkov 20 102 20 263 19 000 19 000 19 224 19 000 19 000 19 000
  121002 41 Daň zo stavieb 8 132 8 176 11 000 11 000 8 493 12 000 12 000 12 000
  133001 41 Daň za psa 864 956 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
  133006 41 Za ubytovanie 131 54 1 500 1 500 107 1 500 1 500 1 500
  133012 41 Daň za užívanie verej. priest. 404 511 500 500 440 500 500 500
  133013 41 Daň za zber, prepravu komun. odpadov 18 709 20 445 20 000 20 000 20 792 20 000 22 000 24 000
  133015 41 Za rozvoj 0 5 411 5 000 5 000 7 233 5 000 5 000 5 000
  212002 41 Príjmy  z prenajatých pozemkov 1 169 0 0 0 228 0 0 0
  212003 41 Príjmy z prenajatých budov, priestorov, 0 0 7 150 7 150 478 7 865 7 900 7 950
  212003 41 Príjmy z prenaj.ZS telocvicna 20 0 0 0 0 0 0 0
  212003 41 Príjmy z prenaj.Posta 670 478 0 0 0 0 0 0
  212003 41 Príjmy z prenaj.Telekom 179 228 0 0 0 0 0 0
  212003 41 Príjmy z prenaj.Botlóvá - Pizeria 3 000 2 750 0 0 3 250 0 0 0
  212003 41 Prenájom budovy TJ 834 695 0 0 822 0 0 0
  212003 41 Príjmy z prenaj.Dom smútku 17 0 0 0 7 0 0 0
  212003 41 Príjmy z prenaj.ArTUR 0 1 000 0 0 500 0 0 0
  212003 41 Príjmy z prenaj.Karacsony 378 462 0 0 252 0 0 0
  221004 41 Poplatky - automaty 8 937 1 479 5 470 5 470 1 377 5 470 5 470 5 470
  221004 41 Poplatky - správne 0 0 600 600 0 600 600 600
  222003 41 Za porušenie predpisov - pokuty 0 1 000 1 000 1 000 70 1 000 1 000 1 000
  223001 41 Smetne nadoby 760 672 230 230 609 230 230 230
  223001 41 Cint.popl. 59 126 100 100 263 100 100 100
  223001 41 Vodomery 472 1 245 0 0 627 0 0 0
  223001 41 fotokopírovanie 22 18 20 20 34 20 20 20
  223001 41 MR 222 183 200 200 176 200 200 200
  223001 41 Hrobové miesta 0 0 0 0 180 0 0 0
  223001 71 voda 19 872 19 612 0 0 24 238 24 000 24 500 25 000
  223002 111 Príjem ŠJ - dotácia 0 0 0 0 0 200 230 250
  223002 41 Príjem ŠJ 0 0 1 500 1 500 0 1 400 1 400 1 400
  223002 41 Príjem MŠ 2 650 2 200 1 500 1 500 2 244 1 600 1 600 1 600
  223002 41 Príjem družina 1 143 806 1 400 1 400 780 1 900 1 900 1 900
  223003 41 Popl. za stravné - gastrolístky 1 012 687 1 200 1 200 856 1 200 1 200 1 200
  223003 71 šj stravné 9 946 8 803 0 0 7 701 7 000 7 300 7 500
  223003 71 šj stravné - cudzí stravníci 731 797 0 0 75 0 0 0
  242 41 úrok z účtov finančného hospodárenia 1 0 0 0 0 0 0 0
  291004 41 Pripojovací príplatok za vodu 1 330 2 489 0 0 1 330 0 0 0
  292008 41 Loteria 0 0 150 150 0 50 50 50
  292008 41 Loteria   Junior 11 18 0 0 10 0 0 0
  292008 41 Loteria NIKE 138 1 0 0 0 0 0 0
  292012 41 Ost.príjem 0 0 2 500 2 500 0 2 500 2 500 2 500
  292012 41 Ost.príjem - dôchodcovia príspevok 242 423 0 0 70 0 0 0
  292017 41 Z vratiek - zdrav.poistenie 2 722 0 0 0 1 063 0 0 0
  292027 41 ostat.príjem 214 46 0 0 147 0 0 0
  292027 41 ostat.príjem - Mikulášske balíčky 107 130 0 0 0 0 0 0
  292027 41 ostat.príjem - lavičky - p.Horváthová 0 617 0 0 0 0 0 0
  292027 41 ostat.príjem - poistenie detí 0 56 0 0 0 0 0 0
  292027 41 ostat.príjem - interaktívna tabuľa 0 200 0 0 0 0 0 0
  292027 41 ostat.príjem - príspevok na učeb. AJ 0 74 0 0 0 0 0 0
  292027 41 ostat.príjem - členské knižnica 0 0 0 0 42 0 0 0
  312001 111 Dotacia na skolsvtvo 47 954 54 151 58 300 58 300 50 220 65 000 65 500 66 000
  312001 111 Dotacia iné 0 0 3 520 3 520 0 3 900 3 900 3 900
  312001 111 Dotacia na matriku 1 899 1 932 1 900 1 900 2 020 1 900 1 900 1 900
  312001 111 Dotacia na stav.poriadok 0 0 880 880 0 970 970 970
  312001 111 Dotacia na REGOB 309 374 400 400 357 400 400 400
  312001 111 Dotacia na MŠ 976 1 851 0 0 2 697 0 0 0
  312001 111 Dotacia na voľby 126 111 0 0 527 0 0 0
  312001 111 strava -37 0 0 0 0 0 0 0
  312012 111 Dotacia na ZP 0 86 0 0 85 0 0 0
  312012 111 Dotacia na MŠ 326 0 0 0 0 0 0 0
  312012 111 Dotacia na voľby 386 288 0 0 -89 0 0 0
  331001 11O6 Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná or 0 0 0 0 149 340 0 0 0
      1-bežný rozpočet 396 536 426 915 432 020 432 020 603 610 525 805 539 870 563 140
      2-kapitálový rozpočet                
  233001 43 Predaj pozemkov 0 1 386 0 0 2 377 0 0 0
  321 111 Prispevok 0 0 50 000 50 000 0 0 0 0
  322002 1151 BSK 0 0 0 0 0 166 323 0 0
      2-kapitálový rozpočet 0 1 386 50 000 50 000 2 377 166 323 0 0
      3-finančné operácie                
  454002 41 Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyšši 0 0 0 0 0 76 000 0 0
      3-finančné operácie 0 0 0 0 0 76 000 0 0
      Príjmy celkom 396 536 428 301 482 020 482 020 605 988 768 128 539 870 563 140
                       
      Výdavky                
      1-bežný rozpočet                
01.1.1 611 41 Tarifný plat 35 067 33 374 78 100 78 100 47 067 108 000 109 000 110 000
01.1.1 611 41 Tarifný plat   starosta 22 315 24 870 0 0 35 582 0 0 0
01.1.1 614 41 Odmeny 0 1 400 0 0 0 0 0 0
01.1.1 621 41 Poistné do VšZP 4 541 2 365 3 500 3 500 4 344 11 000 11 500 12 000
01.1.1 621 41 Poistné do VšZP 1 232 629 0 0 0 0 0 0
01.1.1 621 41 Poistné do VšZP - poslanci 34 76 0 0 130 0 0 0
01.1.1 623 41 Poistné do ostatných zdrav. poisťovní 0 88 0 0 0 0 0 0
01.1.1 623 41 Poistné do ostatných zdrav. starosta 200 1 757 3 000 3 000 2 580 0 0 0
01.1.1 625001 41 Poistné do Soc.poisťovne - nemocenské 599 488 950 950 682 1 500 1 550 1 600
01.1.1 625001 41 Poistné nemocenské  starosta 228 354 0 0 359 0 0 0
01.1.1 625002 41 Poistné do Soc.poisťovne - starobné 6 001 4 088 7 900 7 900 6 791 8 700 8 800 8 900
01.1.1 625002 41 Poistné starobné   starosta 2 275 3 545 0 0 3 587 0 0 0
01.1.1 625002 41 Poistné starobné   poslanci 48 106 0 0 182 0 0 0
01.1.1 625003 41 Poistné do Soc.poisťovne - úrazové 345 271 650 650 393 800 850 900
01.1.1 625003 41 Poistné  úrazové starosta 114 203 0 0 217 0 0 0
01.1.1 625003 41 Poistné do Soc.poisťovne - úrazové - poslanci 3 6 0 0 10 0 0 0
01.1.1 625004 41 Poistné do Soc.poisťovne - invalidné 1 121 932 1 400 1 400 1 414 1 800 1 900 2 000
01.1.1 625004 41 Poistné  invalidné starosta 488 760 0 0 796 0 0 0
01.1.1 625004 41 Poistné  invalidné poslanci 10 23 0 0 39 0 0 0
01.1.1 625005 41 Poistné do Soc.poisťovne - FZ 472 311 550 550 471 650 700 750
01.1.1 625005 41 Poistné  FZ starosta 142 253 0 0 256 0 0 0
01.1.1 625007 111 Poistné  rez.fond 0 0 0 0 11 0 0 0
01.1.1 625007 41 Poistné do Soc.poisťovne - rez.fond 1 928 1 738 3 350 3 350 2 311 4 250 4 350 4 450
01.1.1 625007 41 Poistné  rez.fond   starosta 675 1 203 0 0 1 217 0 0 0
01.1.1 625007 41 Poistné  rez.fond   poslanci 16 36 0 0 62 0 0 0
01.1.1 627 41 Príspevok do doplnkových dôch.poist. 564 282 200 200 33 250 300 350
01.1.1 627 41 Príspevok dôch.poist.starosta 0 282 200 200 216 0 0 0
01.1.1 631001 41 Cestovné náhrady - tuzemsko 370 105 0 0 0 0 0 0
01.1.1 632001 41 Plyn - pošta 0 0 0 0 1 160 0 0 0
01.1.1 632001 41 Plyn 1 980 1 389 2 200 2 200 1 766 2 400 2 400 2 400
01.1.1 632001 41 El-energia 924 853 1 650 1 650 1 118 1 850 1 850 1 850
01.1.1 632001 41 El-energia - pošta 0 0 0 0 128 0 0 0
01.1.1 632003 111 Poštovné - VOLBY 15 0 0 0 0 0 0 0
01.1.1 632003 41 Poštovné 585 593 0 0 598 0 0 0
01.1.1 632003 41 Poštové a telekomunikačné služby 1 779 1 848 2 100 2 100 1 844 1 900 1 900 1 900
01.1.1 633001 41 OcU Interiérové vybavenie 45 540 2 150 2 150 460 500 500 500
01.1.1 633002 41 Výpočtová technika 0 0 700 700 291 100 100 100
01.1.1 633003 41 Telekomunikačná technika 0 82 100 100 0 100 100 100
01.1.1 633004 41 Prevádz. stroje, prístroje a zar. 0 0 6 450 6 450 0 5 000 5 000 5 000
01.1.1 633006 41 Všeobecný materiál 288 1 436 2 400 2 400 1 038 3 000 3 000 3 000
01.1.1 633006 41 Čist.potreby 1 109 810 0 0 1 108 0 0 0
01.1.1 633006 41 Tlačivá 15 12 0 0 0 0 0 0
01.1.1 633006 41 Cintorín - prístrešok 0 0 0 0 452 0 0 0
01.1.1 633009 41 Knihy, časopisy, noviny, učebnice 80 360 200 200 873 200 200 200
01.1.1 633011 41 Potraviny 0 36 200 200 0 0 0 0
01.1.1 633013 41 Nehmotný majetok 0 0 700 700 0 0 0 0
01.1.1 633016 41 Reprezentačné 923 1 043 200 200 616 500 500 500
01.1.1 633018 41 OcU - licencie 560 606 100 100 560 600 600 600
01.1.1 634006 41 Dopravné - prac.odevy, obuv a prac.pomôc 51 55 0 0 87 0 0 0
01.1.1 635001 41 Údržba interiérového vybavenia 0 0 500 500 0 500 500 500
01.1.1 635002 41 Údržba výpočtovej techniky 242 0 2 250 2 250 230 2 250 2 250 2 250
01.1.1 635004 41 Údržba prevádz. strojov, prístroj. a zar 272 326 500 500 0 500 500 500
01.1.1 635006 41 Údržba budov, priestorov a objektov 4 764 2 883 1 000 1 000 1 256 10 000 10 000 10 000
01.1.1 637001 41 Školenia, kurzy, semináre 404 733 300 300 1 769 700 700 700
01.1.1 637003 41 Propagácia, reklama a inzercia 931 0 500 500 0 500 500 500
01.1.1 637004 41 Všeobecné služby 3 285 666 3 500 3 500 6 890 5 000 5 000 5 000
01.1.1 637004 41 Právne služby 1 248 1 056 0 0 1 922 0 0 0
01.1.1 637004 41 Auditorská práca 0 750 0 0 1 500 0 0 0
01.1.1 637004 41 Web stránka obce - NOVA 199 199 0 0 199 1 000 1 000 1 000
01.1.1 637004 41 Služby - spracovanie údajov 0 600 0 0 0 0 0 0
01.1.1 637004 41 Web stránka obce - poplatok 199 199 0 0 0 200 200 200
01.1.1 637005 41 špeciálne služby 0 1 703 1 000 1 000 0 2 500 2 500 2 500
01.1.1 637011 41 Štúdie, expertízy, posudky 600 0 3 000 3 000 0 3 000 3 000 3 000
01.1.1 637011 41 MS prístavba - žiadosť 0 2 568 0 0 0 0 0 0
01.1.1 637012 41 Poplatky banke 601 548 100 100 568 100 100 100
01.1.1 637012 41 Daň z motorových vozidiel 269 307 0 0 378 0 0 0
01.1.1 637012 41 Poplatky a odvody 0 22 0 0 39 0 0 0
01.1.1 637014 41 Stravovanie 3 832 2 660 2 800 2 800 3 670 2 800 2 800 2 800
01.1.1 637015 41 Poistné 619 787 1 500 1 500 834 1 500 1 500 1 500
01.1.1 637015 41 Poistné - chodníky 1 069 1 327 0 0 1 210 0 0 0
01.1.1 637016 41 Prídel do sociálneho fondu 0 0 400 400 0 400 400 400
01.1.1 637026 41 Odmeny  poslanci 174 472 500 500 857 500 500 500
01.1.1 637026 41 Odmeny  zastupca 166 288 400 400 324 500 500 500
01.1.1 637027 41 Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce 364 0 500 500 1 295 2 000 2 000 2 000
01.1.1 637031 41 Pokuty a penále 0 26 0 0 0 0 0 0
01.1.1 641006 41 Spolocny urad 1 310 1 310 0 0 1 709 0 0 0
01.1.1 642001 41 Transfery občianskym združeniam a nad. 0 0 0 0 58 0 0 0
01.1.1 642006 41 Transfery na členské príspevky 931 1 552 0 0 2 014 0 0 0
01.1.1 642007 41 Transfery cirkvám, náb. spoloč. a cirk. 0 0 0 0 50 0 0 0
01.1.2 637004 41 Všeobecné služby 174 15 0 0 200 0 0 0
01.1.2 651002 41 Splátka úrokov 0 0 2 000 2 000 0 500 500 500
01.3.3 611 111 Matrika plat 0 801 0 0 0 0 0 0
01.3.3 621 111 Matrika zdrav.poist. 0 80 0 0 0 0 0 0
01.3.3 625001 111 Matrika nemoc.poist. 0 11 0 0 0 0 0 0
01.3.3 625002 111 Matrika starobne poist. 0 112 0 0 0 0 0 0
01.3.3 625003 111 Matrika urazove poist. 0 6 0 0 0 0 0 0
01.3.3 625004 111 Matrika invalidne poist. 0 24 0 0 0 0 0 0
01.3.3 625005 111 Matrika  FZ 0 8 0 0 0 0 0 0
01.3.3 625007 111 Matrika  FF 0 38 0 0 0 0 0 0
01.3.3 632001 111 matrika energia 0 250 0 0 0 0 0 0
01.3.3 632003 111 matrika post.znamky 0 86 0 0 0 0 0 0
01.3.3 633006 111 matrika ost.material 0 70 0 0 0 0 0 0
01.3.3 633006 111 matrika kanc.potreby 0 361 0 0 0 0 0 0
01.3.3 637013 111 matrika osatenie 0 100 0 0 0 0 0 0
01.6.0 633006 111 Voľby, referendum - kanc.potreby 61 28 0 0 16 0 0 0
01.6.0 633011 111 Potraviny 67 64 0 0 82 0 0 0
01.6.0 637026 111 VOLBY - odmeny, dohody 280 214 0 0 224 0 0 0
01.7.0 651003 41 Úroky z úveru 1 061 660 0 0 714 0 0 0
03.2.0 637005 41 Pož.ochrana technik 208 665 710 710 656 720 720 720
03.2.0 637011 41 Pož.ochrana  rev.spravy 587 0 330 330 0 360 360 360
04.5.1 633007 41 Dopravné značenie 0 0 0 0 8 031 0 0 0
04.5.1 635006 111 údržba ciest, chodníkov 0 0 2 000 2 000 0 0 0 0
04.5.1 635006 41 údržba ciest, chodníkov 1 401 218 0 0 0 2 000 2 000 2 000
04.5.1 635006 41 Zimná udržba 435 0 0 0 0 0 0 0
04.5.1 637004 41 cistenie mk 0 0 1 000 1 000 0 1 500 1 500 1 500
04.5.1 637004 41 Dopravné značenie 0 1 350 0 0 0 0 0 0
05.1.0 633006 41 tko smetne nadoby 1 265 594 2 000 2 000 630 300 300 300
05.1.0 633006 41 tko vrecia 219 0 0 0 0 0 0 0
05.1.0 633006 41 tko nalepky 139 166 0 0 166 0 0 0
05.1.0 637012 41 TKO   ulozenie odpadu 19 848 23 487 21 000 21 000 26 929 30 000 30 000 30 000
05.1.0 637012 41 TKO  biolog.odpad 237 98 0 0 388 0 0 0
05.1.0 637012 41 TKO kontajnery 0 0 5 000 5 000 0 0 0 0
05.4.0 635006 41 Rameno malého Dunaja - čistenie 0 0 1 000 1 000 0 1 000 1 000 1 000
06.2.0 633006 41 zeleň - materiál, sadenice, kríky, iné 29 0 1 000 1 000 194 1 000 1 000 1 000
06.2.0 633006 41 zeleň - materiál, oleje, náhr.diely 264 916 2 000 2 000 189 2 000 2 000 2 000
06.2.0 634001 41 VZ PHM 0 428 0 0 735 0 0 0
06.2.0 635004 41 VZ servis, údržba kosačky 290 0 0 0 486 0 0 0
06.2.0 635006 41 údržba verejnej zelene 1 113 0 1 100 1 100 1 500 0 0 0
06.3.0 611 71 vodovod plat 2 815 2 506 0 0 2 809 3 000 3 100 3 200
06.3.0 621 71 vodovod zdrav.poist. 283 253 0 0 284 350 400 450
06.3.0 625001 71 vodovod nemoc.poist. 40 36 0 0 40 50 60 70
06.3.0 625002 71 vodovod starobné poist. 396 351 0 0 398 420 440 460
06.3.0 625003 71 vodovod úrazové poist. 23 21 0 0 19 30 40 50
06.3.0 625004 71 vodovod invalidné poist. 0 0 0 0 2 0 0 0
06.3.0 625007 71 vodovod rez.fond poist. 134 119 0 0 135 150 170 190
06.3.0 632001 71 Čerpačka - el.energia 4 785 4 118 0 0 4 651 5 000 5 500 6 000
06.3.0 633006 71 vodovod - nákup vodomerov 850 812 0 0 357 500 550 600
06.3.0 633006 71 Vodovod - material 2 451 336 0 0 264 300 300 300
06.3.0 635006 71 Údržba 266 4 694 0 0 1 571 2 000 2 000 2 000
06.3.0 637004 71 Prieskum 0 0 0 0 7 680 0 0 0
06.3.0 637005 71 Služby - Dezinfekcia vody 300 0 0 0 0 0 0 0
06.3.0 637005 71 Služby - rozbor vody 1 602 1 623 0 0 1 455 0 0 0
06.3.0 637012 71 Podzemna voda popl. 1 374 1 461 0 0 1 442 0 0 0
06.4.0 632001 41 Ver.osvetlenie-Elektrická en. 7 520 10 813 10 000 10 000 3 936 7 000 7 000 7 000
06.4.0 633006 41 Ver.osvetlenie- material 0 0 2 000 2 000 0 2 000 2 000 2 000
06.4.0 633006 41 Ver.osvetlenie- vianočná výzdoba 0 0 0 0 0 7 000 7 000 7 000
06.4.0 635005 41 Ver.osvetlenie- udržba 1 456 981 0 0 1 737 0 0 0
06.4.0 637012 41 VO - poplatky 134 0 0 0 0 0 0 0
08.1.0 632001 41 TJ el.energia 1 702 1 940 3 300 3 300 4 512 4 000 4 000 4 000
08.1.0 632001 41 TJ plyn 2 824 2 413 3 300 3 300 3 322 3 600 3 600 3 600
08.1.0 633004 41 TJ stroje, prístroje 431 0 0 0 138 0 0 0
08.1.0 633006 41 TJ material 545 536 500 500 334 500 500 500
08.1.0 633006 41 Oddych.zona - lavičky 605 1 390 0 0 0 0 0 0
08.1.0 634001 41 TJ PHM 194 0 0 0 0 0 0 0
08.1.0 635006 41 TJoprava, údržba 3 012 0 3 000 3 000 1 126 10 000 10 000 10 000
08.1.0 637004 41 Ost.služby 0 408 0 0 630 0 0 0
08.1.0 637015 41 šatňa poistenie 342 0 0 0 0 0 0 0
08.1.0 637027 41 TJ dohody 1 623 1 564 1 650 1 650 1 005 1 800 1 800 1 800
08.1.0 642001 41 Transfery šport. združeniam 0 0 3 000 3 000 500 3 000 3 000 3 000
08.1.0 642001 41 TJ príspevok 2 500 0 0 0 0 0 0 0
08.1.0 642001 41 Transfery poľovníci, rybári 0 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000
08.2.0 632001 41 KD el.energia 25 0 0 0 0 0 0 0
08.2.0 632001 41 Knižnica el.energia 133 120 2 000 2 000 0 2 000 2 000 2 000
08.2.0 632001 41 KD plyn 1 820 921 0 0 0 0 0 0
08.2.0 633001 41 Knižnica interiérové vybavenie 0 100 0 0 0 0 0 0
08.2.0 633006 41 Knižnica  materiál 29 0 220 220 0 240 240 240
08.2.0 633006 41 Kult.akcie - materiál 0 3 334 6 600 6 600 3 576 6 000 6 000 6 000
08.2.0 633009 41 Kniznica knihy 279 104 300 300 304 600 600 600
08.2.0 633016 41 Kulturne akcie 433 0 0 0 0 0 0 0
08.2.0 635006 41 Knižnica oprava, údržba budovy 0 0 100 100 0 10 000 10 000 10 000
08.2.0 637004 41 Kultura služby 0 0 1 100 1 100 1 203 1 500 1 500 1 500
08.2.0 642001 41 Transfery dych.cinnost 0 0 550 550 0 0 0 0
08.2.0 642009 41 Transfery skauting 880 0 500 500 0 500 500 500
08.2.0 642009 41 Transfery záhradkári 880 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000
08.2.0 642009 41 Transfery CSEMADOK 880 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000
08.3.0 635004 41 Údržba miestneho rozhlasu 0 0 550 550 0 500 500 500
08.4.0 611 41 Knižnica plat 288 360 0 0 355 0 0 0
08.4.0 621 41 Knižnica zdravot.poist 33 33 0 0 36 0 0 0
08.4.0 625001 41 Knižnica -  nemocenské poistenie 4 89 0 0 5 0 0 0
08.4.0 625002 41 Knižnica starobne poist. 42 50 0 0 50 0 0 0
08.4.0 625003 41 Knižnica  úrazové poistenie 2 3 0 0 3 0 0 0
08.4.0 625004 41 Knižnica  invalidne poist. 9 11 0 0 12 0 0 0
08.4.0 625005 41 Knižnica FZ poist. 3 4 0 0 4 0 0 0
08.4.0 625007 41 Knižnica - rezervný fond 14 17 0 0 16 0 0 0
08.4.0 632001 41 Pohrebníctvo elektr. energia 441 269 500 500 301 500 500 500
08.4.0 633006 41 Materiál - cintorín 96 42 0 0 24 0 0 0
08.4.0 635006 41 Údržba cintorínov 0 0 300 300 0 500 500 500
08.4.0 637004 41 Cintorín - služby 0 0 0 0 1 014 0 0 0
08.4.0 642001 41 Transfery prísp. obč. združeniam 0 0 500 500 1 000 500 500 500
08.4.0 642006 41 Transfery na členské príspevky 0 8 0 0 0 0 0 0
09.1.1.1 611 111 MS plat 0 603 0 0 0 0 0 0
09.1.1.1 611 41 MS plat 32 456 48 093 40 000 40 000 59 676 60 000 61 000 62 000
09.1.1.1 614 41 MS odmena 0 2 600 0 0 0 0 0 0
09.1.1.1 621 41 MS zdrav.poist. 3 454 5 053 3 000 3 000 5 616 4 000 4 500 5 000
09.1.1.1 625001 41 MS Nemoc.poist. 470 622 1 500 1 500 786 1 950 2 050 2 150
09.1.1.1 625002 41 MS starobne poist. 3 951 7 325 4 350 4 350 8 772 5 750 5 850 5 950
09.1.1.1 625003 41 MS úrazové poist. 285 408 500 500 501 750 800 850
09.1.1.1 625004 41 MS invalidné poist. 1 008 1 457 1 200 1 200 1 711 1 650 1 700 1 750
09.1.1.1 625005 41 MS FZ poist. 356 486 450 450 561 700 750 800
09.1.1.1 625007 41 MS rezervný fond 1 693 2 423 1 500 1 500 2 976 2 100 2 200 2 300
09.1.1.1 627 41 Príspevok  MS - DDS 564 282 0 0 7 0 0 0
09.1.1.1 632001 41 MS el.energia 751 995 2 000 2 000 994 1 500 1 500 1 500
09.1.1.1 632001 41 MS plyn 8 260 0 2 000 2 000 5 258 3 000 3 000 3 000
09.1.1.1 632003 41 MS telefon 0 0 0 0 262 0 0 0
09.1.1.1 633001 11O6 MS inter.vyb. dotacia  MR 0 0 0 0 9 801 0 0 0
09.1.1.1 633001 41 MS interiérové vybavenie 0 50 0 0 979 0 0 0
09.1.1.1 633002 11O6 MS výpočtová technika - dotácia 0 0 0 0 2 157 0 0 0
09.1.1.1 633002 41 MS výpočtová technika 160 316 0 0 0 0 0 0
09.1.1.1 633006 111 MŠ Drobný nákup  dotácia 0 1 851 1 500 1 500 0 1 500 1 500 1 500
09.1.1.1 633006 11O6 MS - drobné nákupy - dotácia MR 0 0 0 0 950 0 0 0
09.1.1.1 633006 41 MŠ Drobný nákup 113 17 0 0 56 1 500 1 500 1 500
09.1.1.1 633006 41 MŠ cist.potreby 698 189 0 0 1 258 0 0 0
09.1.1.1 633009 41 MŠ knihy 0 21 0 0 145 0 0 0
09.1.1.1 635004 41 MŠ údržba strojov 0 2 913 0 0 0 0 0 0
09.1.1.1 635006 111 MŠ údržba a opravy 393 0 500 500 0 0 0 0
09.1.1.1 635006 41 MŠ údržba a opravy 2 198 5 410 0 0 376 500 500 500
09.1.1.1 637001 41 MŠ skolenia 0 0 0 0 76 0 0 0
09.1.1.1 637004 41 MŠ služby 0 385 0 0 1 076 0 0 0
09.1.1.1 637015 41 MŠ poistné 197 134 0 0 10 0 0 0
09.1.1.1 637027 41 MŠ dohoda 0 65 0 0 0 0 0 0
09.1.2.1 611 111 ZS tarifny plat 38 875 30 294 43 000 43 000 46 348 43 000 44 000 45 000
09.1.2.1 621 111 ZS zdrav.poist. 3 716 4 197 3 600 3 600 4 601 3 600 3 700 3 800
09.1.2.1 625001 111 ZS nemoc.poist. 524 531 500 500 639 500 550 600
09.1.2.1 625002 111 ZS starobne poist. 5 266 5 984 4 350 4 350 6 596 4 350 4 450 4 550
09.1.2.1 625003 111 ZS urazovepoist. 304 355 300 300 374 300 350 400
09.1.2.1 625004 111 ZS invalidne poist. 1 076 1 295 450 450 1 404 450 500 550
09.1.2.1 625005 111 ZS FZ 356 412 200 200 457 200 250 300
09.1.2.1 625007 111 ZS rezervny fond 1 791 2 015 1 400 1 400 2 196 1 400 1 450 1 500
09.1.2.1 631001 111 ZS cestovne 0 0 0 0 236 0 0 0
09.1.2.1 632001 111 ZSel.energia 776 971 2 000 2 000 922 2 000 2 000 2 000
09.1.2.1 632001 111 ZS plyn 903 2 000 2 000 2 000 5 258 2 000 2 000 2 000
09.1.2.1 632003 111 ZS telefon 523 552 0 0 345 0 0 0
09.1.2.1 633006 111 ZS material, drobné nákupy 202 529 1 800 1 800 520 1 800 1 800 1 800
09.1.2.1 633009 111 ZS knihy, casopis 0 155 0 0 52 0 0 0
09.1.2.1 635004 111 ZS udrzba  strojov 0 326 0 0 0 0 0 0
09.1.2.1 635006 111 ZS udrzba 5 745 958 500 500 1 354 500 500 500
09.1.2.1 637001 111 ZŠ školenie 110 120 0 0 355 0 0 0
09.1.2.1 637004 111 ZS služby 0 1 123 0 0 992 0 0 0
09.1.2.1 637004 111 Všeobecné služby - virtuálna knižnica 0 83 0 0 0 0 0 0
09.1.2.1 637004 41 ZS služby 64 0 0 0 0 0 0 0
09.1.2.1 637015 111 ZS poistne 116 134 400 400 109 400 400 400
09.1.2.1 637016 111 ZS soc.fond 0 0 300 300 0 300 300 300
09.1.2.1 637027 111 ZS dohody 0 59 0 0 128 0 0 0
09.5.0 611 41 SKD plat 5 521 6 693 8 500 8 500 6 876 9 350 9 600 9 900
09.5.0 623 41 SKD union 560 581 500 500 758 550 600 650
09.5.0 625001 41 SKD nemoc.poist. 78 85 80 80 106 90 100 110
09.5.0 625002 41 SKD starobne poist. 784 937 800 800 1 062 880 930 980
09.5.0 625003 41 SKD urazove poist. 45 54 50 50 61 90 100 110
09.5.0 625004 41 SKD invalidne poist. 168 201 180 180 227 200 230 260
09.5.0 625005 41 SKD FZ poist. 69 67 50 50 76 60 70 80
09.5.0 625007 41 SKD RF 266 318 290 290 360 320 330 350
09.5.0 633006 41 SKD material 220 474 0 0 246 0 0 0
09.5.0 637004 41 ŠKD služby 0 0 0 0 130 0 0 0
09.6.0.1 611 41 SJ plat 26 486 16 952 15 500 15 500 18 038 20 150 20 500 21 000
09.6.0.1 614 41 SJ odmena 0 900 0 0 0 0 0 0
09.6.0.1 621 41 SJ zdrav.poist. 2 249 1 651 1 300 1 300 1 317 1 700 1 750 1 800
09.6.0.1 623 41 SJ union 0 134 0 0 588 0 0 0
09.6.0.1 625001 41 SJ nemoc.poist. 318 258 300 300 267 400 450 500
09.6.0.1 625002 41 SJ starobne poist. 3 183 2 499 2 200 2 200 2 667 2 900 3 000 3 100
09.6.0.1 625003 41 SJ úrazové poist. 182 132 300 300 141 400 450 500
09.6.0.1 625004 41 SJ invalidné poist. 491 298 300 300 306 400 450 500
09.6.0.1 625005 41 SJ FZ poist. 150 99 200 200 96 300 350 400
09.6.0.1 625007 41 SJ rezervný fond 1 079 856 300 300 920 400 450 500
09.6.0.1 632001 41 SJ el.energia 0 0 3 000 3 000 0 0 0 0
09.6.0.1 632001 41 SJ plyn 0 0 5 000 5 000 0 0 0 0
09.6.0.1 633006 41 SJ cist.potreby 595 1 146 0 0 334 0 0 0
09.6.0.1 633009 41 SJ knihy 37 0 0 0 0 0 0 0
09.6.0.1 633010 41 SJ prac.odevy, obuv 18 0 0 0 0 0 0 0
09.6.0.1 633011 71 potraviny šj 10 186 8 991 0 0 6 525 7 000 7 300 7 500
09.6.0.1 634006 41 SJ - prac.odevy, obuv a prac.pomôc 0 43 0 0 0 0 0 0
09.6.0.1 635004 41 ŠJ údržba strojov 0 363 0 0 0 0 0 0
10.2.0 633006 41 Dochodcovia 0 100 0 0 522 0 0 0
10.2.0 637004 41 Opatrovat.sluzba 9 038 2 198 7 800 7 800 1 561 3 000 3 000 3 000
10.2.0 637004 41 Dochodcovia - autobus 1 262 2 435 0 0 340 0 0 0
      1-bežný rozpočet 361 133 365 133 382 760 382 760 455 425 496 860 504 490 512 230
      2-kapitálový rozpočet                
01.1.1 713004 41 Nákup prevádz.strojov, prístrojov a zar. 0 1 941 0 0 0 0 0 0
01.1.1 716 41 Prípravná projektová dokumentácia 1 600 0 10 000 10 000 408 0 0 0
01.1.1 717001 41 Betónová cesta 5 302 0 0 0 0 0 0 0
04.5.1 716 43 Projekty 0 0 0 0 0 45 000 45 000 45 000
04.5.1 717001 41 priechody pre chodcov 0 0 0 0 17 806 0 0 0
04.5.1 717002 43 Rekonstr.chodnikov 0 3 600 20 000 20 000 0 0 0 0
05.2.0 716 43 Projekt kanalizácie 0 0 0 0 1 804 0 0 0
06.2.0 713004 41 Nákup prevádz.strojov, prístrojov a zar. 0 2 294 0 0 0 0 0 0
08.4.0 717003 41 Cintorín 0 0 12 000 12 000 0 0 0 0
09.1.1.1 717003 1151 Zmena podkrovia na MŠ - dotácia 0 0 0 0 4 175 166 323 0 0
09.1.1.1 717003 11O6 MŠ rekoštrukcia 0 0 0 0 120 577 0 0 0
09.1.1.1 717003 41 MŠ rekoštrukcia 8 022 2 900 4 400 4 400 0 0 0 0
09.1.1.1 717003 46 Zmena podkrovia na MŠ - spoluúčasť 0 0 0 0 0 13 676 0 0
09.1.1.1 717003 46 Zmena podkrovia na MŠ - práce naviac, zariadenie 0 0 0 0 0 10 000 0 0
09.1.2.1 713001 41 ZS nákup interiérového vybavenia 0 0 0 0 2 893 0 0 0
      2-kapitálový rozpočet 14 924 10 735 46 400 46 400 147 663 234 999  45 000   45 000 
      3-finančné operácie                
01.7.0 821005 41 Splátka úveru 4 332 4 332 5 500 5 500 4 332 4 350 4 350 4 350
      3-finančné operácie 4 332 4 332 5 500 5 500 4 332 4 350 4 350 4 350
      Výdavky celkom  380 390 380 351 434 660 434 660 607 419 736 209 553 840 561 580
 verzia pre tlač
poslať e-mailom

 

Máte nejakú pripomienku alebo sa chcete niečo opýtať? Použite na to nasledujúci formulár.
Vaša e-mailová adresa:
Meniny / Sviatky

Virtuálny cintorín
Virtuálny cintorín obce Hrubý Šúr.
Naši priatelia
Aktuálne počasie
SHMÚ
TJ Hrubý Šúr
TJ Hrubý Šúr
Dotácie od BSK
Logo BSK
Zoznam lekárov

Komplexná záchranná služba
Projekty - Pályázatok

Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hrubý Šúr

A Hegysúri Óvoda felújítása - Rekonštrukcia materskej školy v Hrubom Šúri

Otvorená samospráva
 Prvá strana
Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy