Nebezpečenstvo vzniku požiaru

 16.06.2021

Okresné riaditel'stvo Hasičského a záchranného zboru  v Pezinku  v súlade  s  §  2 1 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 1  vyhlášky MV SR č. 12 1/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

•v y h l a s u j e

čas  zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresov Pezinok a Senec

od 17. 06. 2021 od 12.00 hod do odvolania.

V súlade s ustanoveniami § 4 písm. b) zákona o ochrane pred požiarmi je každá právnická osoba a fyzická osoba - podnikatel' a podl'a § 14 ods. 1 písm . e) zákona o ochrane pred požiarmi je  každá fyzická osoba povinná dodržiavat' zásady protipožiarnej bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

V zmysle § 8 písm . a), b), c) zákona č. 314/200 1 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorší ch predpisov sa právnickým osobám a fyzickým osobám -podnikat el'om zakazuje

  • vypal'ovat' porasty bylín, kríkov a stromov,
  • zakladat' oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjst' k vzniku požiaru,
  • spal'ovat'  horl'avé                                látky                                 na       vol'nom        priestranstve v čase  zvýšeného              nebezpečenstva vzniku požiaru

a  podl'a  §  14  ods.  2 písm.       a), b), c) zákona    o ochrane                pred                požiarmi   sa fyzickým osobám na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme     zakazuje najmä

  • fajčit', odhadzovat' horiace  alebo tlejúce predmety                                                                         alebo používat' otvorený ol1eň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • vypal'ovat' porasty bylín, kríkov a stromov,
  • zakladat' oheň  v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjst' k vzniku požiaru a hrozí nebezpečenstvo jeho šírenia.

Zoznam aktualít:

1 2 >