Používanie jazyka národnostných menšín

 29.04.2021

        O B E C   H R U B Ý   Š Ú R                         

                 P S Č   9 0 3   0  1

                                                           INFORMÁCIA

o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku podľa § 2 ods. 3. zákona č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov.

Názov orgánu verejnej správy: Obec Hrubý Šúr

Miesto pôsobenia: Obecný úrad 205

                               903 01  Hrubý Šúr

Jazyk menšiny, ktorý občania Slovenskej Republiky, ktorí sú osobami patriacimi k národnostnej menšine, môžu používať v úradnom styku pred týmto orgánom:

                                                           maďarský jazyk.

PRÁVA OBČANA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, KTORÝ JE OSOBOU PATRIACOU K NÁRODNOSTNEJ MENŠINE:

  • Právo vo vzťahu k Obci Hrubý Šúr komunikovať v ústnom a písomnom styku vrátane predkladania písomných listín a dôkazov aj v jazyku menšiny.
  • Právo na odpoveď orgánu verejnej správy na podanie napísané v jazyku menšiny aj v jazyku menšiny, vrátane práva požiadať o vydanie dvojjazyčného rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu, povolenia, oprávnenia, potvrdenia, vyjadrenia a vyhlásenia (na ostatné verejné listiny sa toto právo nevzťahuje) aj v jazyku menšiny (od 1. júla 2012). V pochybnostiach je rozhodujúce znenie odpovede orgánu verejnej správy v štátnom jazyku.
  • Právo požiadať o poskytnutie dvojjazyčného úradného formulára, a to v štátnom jazyku a v jazyku menšiny (od 1. júla 2012).

Na vybavovanie vecí v jazyku menšiny sa vzťahujú rovnaké lehoty ako na vybavovanie vecí v štátnom jazyku.

POVINNOSTI ORGÁNU VEREJNEJ SPRÁVY:

  • Obec Hrubý Šúr poskytne odpoveď na podanie napísané v jazyku menšiny okrem štátneho jazyka aj v jazyku menšiny. V pochybnostiach je rozhodujúce znenie odpovede orgánu verejnej správy v štátnom jazyku. Odpoveď orgánu verejnej správy, ktorá je verejnej listinou, sa vydáva okrem štátneho jazyka aj v jazyku menšiny len vtedy, ak ide o povolenie, oprávnenie, potvrdenie, vyjadrenie a vyhlásenie.
  • Rozhodnutie Obec Hrubý Šúr v správnom konaní sa v prípade, ak sa konanie začalo podaním v jazyku menšiny alebo na požiadanie vydáva okrem štátneho jazyka v rovnopise aj v jazyku menšiny (od 1. júla 2012). V pochybnostiach je rozhodujúci text rozhodnutia v štátnom jazyku.
  • Obec Hrubý Šúr poskytuje občanom úradné formuláre vydané v rozsahu jeho pôsobnosti na požiadanie dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku a v jazyku menšiny (od 1. júla 2012).

Obec Hrubý Šúr zabezpečuje možnosť používania maďarského jazyka nasledujúcim spôsobom:

  • úradný styk Ing. Adrián Takács – starosta obce
  • hovorová komunikácia všetci zamestnanci

Ak občanovi Slovenskej republiky boli porušené jeho práva používať jazyk menšiny v ústnom a písomnom styku (§ 7b zákona), môžu túto skutočnosť oznámiť sekcií národnostných menšín Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorá začne vo veci správne konanie.

V Hrubom Šúre dňa 29.4.2021

                                                                                               Ing. Adrián Takács

                                                                                                    starosta obce

                                                                                 


Zoznam článkov:

1 2 3 >