Učiteľ/ka materskej školy v Hrubom Šúre

 26.07.2022

OZNÁMENIE o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu:

Učiteľ/ka materskej školy v Hrubom Šúre, Hrubý Šúr 205, 903 01

s nástupom od 01.09. 2022, alebo podľa dohody

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:

 • zaradenie podľa platných platových taríf v závislosti od dĺžky praxe. Odmeňovanie v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

 • ovládanie štátneho jazyka, ovládanie maďarského jazyka
 • úplné stredné odborné vzdelanie – učiteľstvo pre materské školy alebo vysokoškolské vzdelanie 1. alebo 2. stupňa – predškolská a elementárna pedagogika
 • zdravotná spôsobilosť,
 • občianska bezúhonnosť,
 • ovládanie práce s PC,

Zoznam dokladov k prihláške do výberového konania:

 • overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
 • doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon funkcie vedúceho pedagogického zamestnanca,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v dokladoch.

Žiadosti spolu so súhlasom so spracovaním osobných údajov zasielať na adresu: Obec Hrubý Šúr, Hrubý Šúr 205, 903 01  

                                                                                                                         Ing. Adrián Takács

                                                                                                                            starosta obce


Zoznam aktualít:

1 2 >