Uverejnenie výsledkov volieb

 30.10.2022

Miestna - Mestská1) volebná komisia v

Hrubom Šúre

uverejnenie výsledkov

volieb poslancov obecného - mestského - miestneho1) zastupiteľstva
a volieb starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti1)

Miestna  - Mestská1) volebná komisia v Hrubom Šúre,
podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  uverejňuje  výsledky volieb poslancov obecného - mestského - miestneho1) zastupiteľstva a volieb starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti1), ktoré sa konali 29. októbra 2022.

  1. Do Obecného - Mestského - Miestneho1) zastupiteľstva v Hrubom Šúre

Meno, priezvisko, politická strana2)

Juraj Kiss, nezávislý kandidát

Mgr. Nikola Karkeszová, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

JUDr. Rudolf Varga, nezávislý kandidát

Robert Botlo, nezávislý kandidát

Ladislav Kiss, Ods - občianski demokrati Slovenska

Mónika Baráth Gujber, PaedDr., PhD., Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. Regióny

Marek Ferenci, nezávislý kandidát

  1. Za starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti1) v Hrubom Šúre
    bol zvolený:

Meno, priezvisko, politická strana2) 

Ing. Adrián Takács, nezávislý kandidát

V

Hrubom Šúre

Dátum:

30.10.2022

predseda volebnej komisie

podpis1) Nehodiace sa prečiarknite (vypustite).

2) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.

Ak starosta obce (primátor mesta, starosta mestskej časti) nebol zvolený, táto skutočnosť sa uvedie vo vyhlásení.


Zoznam aktualít:

1 2 >