Výzva na predkladanie ponúk

 20.01.2020

Výzva na predkladanie ponúk

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

„Poskytovanie bezplatného WIFI prístupu vo vonkajších a vnútorných prístupových bodov v rámci akcie „WiFi4EU Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách“. Zoznam prístupových bodov je uvedené v bode 16. Výzvy na predkladanie ponúk.


Zoznam článkov:

1 2 3 >