Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý sa má voliť

 15.07.2022

O B E C H R U B Ý Š Ú R
P S Č 9 0 3 0 1
Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022
Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý sa má voliť
Obecné zastupiteľstvo V Hrubom Šúre na svojom zasadnutí dňa 06. júna 2022 uznesením č. 252-OZ/2022 určuje
a) pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre obec Hrubý Šúr
1 volebný obvod
b) v zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. v z. n. p.
7 poslancov
obecného zastupiteľstva
V Hrubom Šúre
dňa 14. júla 2022
Ing. Adrián Takács
starosta obce


Zoznam článkov:

1 2 3 4 >