Hegysúri Szlovák Tanítási Nyelvű Alapiskola, Hegysúri Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola

Prvé sväté prijímanie detí v Kostolnej pri Dunaji

           Sú míľniky v živote, ktoré zanechajú nezabudnuteľné spomienky na duši, zohrejú naše srdcia a pomáhajú aj pri prekonávaní prekážok a ťažkostí každodenného života. Prvé sv. prijímanie takým dňom bezpochybne je. Je to krásny a vzácny deň s nezabudnuteľnou atmosférou, ktorý s radosťou očakávajú nielen deti, ale aj ich rodičia, starí rodičia, krstní rodičia a vlastne celé rodiny. A ja za tento zážitok veľmi pekne ďakujem.

         Dovoľte mi, ako učiteľke ZŠ v Hrubom Šúre, keďže viem, aká je práca s deťmi náročná a obetavá, aby som vyjadrila veľké Ďakujem. Ďakujem nielen za deti z mojej triedy, triedy 3. ročníka, ale za všetkých  nás, hostí, ktorí sme  s pokorou a duchovným rozjímaním  prijímali svätosť prijímania našich detí a všetkého  dôstojného, ktoré s hlbokým zasvietením pripravil p. farár Gajdoš so svojím obetavým tímom a na vysokej úrovni pripravili pre deti a ich rodičov nádherné sviatočné chvíle. Dojímavý bol už samotný začiatok, krásna výzdoba, nádherné jednotné slávnostné rúcha detí, samotný akt prijímania a sviatočnej spevnej nálady, ktorá rozžiarila a zároveň slzami šťastia zaplavila oči mnohých z nás. Toto všetko zanechalo vo mne nezabudnuteľné zážitky a spomienky.

       Úprimne si želám, aby každá cesta týchto detí ,práve pod obetavým vedením p. farára Gajdoša,  bola vždy plná nadšenia a očakávania, tak ako ich vedie vo všedné dni na jeho duchovnej púti medzi nami.  Ďakujem za krásny zážitok.

                                                                                                                                         Mgr. Soňa Turancová

                                      Škola v prírode, TIK-TAK, Orava, Hotel Studnička

           V zdravom tele, zdravý duch, turistika- radosť z pohybu, učenie, hry a zábava, to všetko nás čakalo a úprimne nadchlo v areáli zariadenia Hotela Studnička, v lone krásnej oravskej prírody.

          Tak sa nám to podarilo. Po dlhej dobe žiaci našej školy  ZŠ Hrubý Šúr a ZŠ s VJM  Hrubý Šúr  pod taktovkou a vedením p. učiteliek  Mgr. Turancovej a Mgr. Dávidovej vycestovali na týždennú kúru a zdravotný pobyt bez rodičov do krásnej oravskej prírody, na okružnú plavbu po Oravskej priehrade, po trase železničky v Oravskej Lesnej , ktorá viedla rozprávkovým lesom  plného čarovných postavičiek.

       Zvládnutím náročných chvíľ alternatívnej dopravy, ktorá zabezpečila bezpečnú dopravu a prepravu veľkej batožiny malých cestovateľov / ďakujeme L+L/,deti  zažili a prežili neuveriteľné množstvo zážitkov, skúseností, športových a spoločenských chvíľ aj pod vedením  skúsených a hlavne nadšených animátorov -organizátorov spoločnosti TIK-TAK, ktorí zabezpečili deťom nepretržitý spoločenský program s množstvom súťaží, hier, kvízov a športových zápolení nielen medzi sebou, ale aj v konkurencii so školou z Popradu, ktorej naše deti boli dôstojnými súpermi a rivalmi vo všetkých disciplínach. S hrdosťou môžeme byť na naše deti pyšní. Umiestňovali sa na prvých miestach a na rebríčku víťazov stáli niekoľkokrát.  Ako škola môžeme byť právom hrdí, že aj s menším počtom detí vieme byť vzorom húževnatosti, spoločenskosti, učenlivosti, disciplíny, pokory a tolerancie. 

     Ďakujeme  zriaďovateľovi, Obecnému úradu Hrubý Šúr, ďakujeme  rodičom za dôveru a spoločné úsilie zdravo a bezpečne vycestovať, ďakujeme štátnemu príspevku , ktorý podporuje a finančne prispieva na pobyty školopovinným deťom, prevádzkovateľovi zariadenia za nadštandardné možnosti nášho vyžitia a v neposlednom rade našim disciplinovaným deťom, ktoré zvládli týždeň bez mobilov, elektroniky a možno aj obávaných slzičiek za maminou a ocinom, ktorí v daných chvíľach, plných hier a zábavy deťom nechýbali. A my im za to ďakujeme. „ Ďakujeme, že nám bolo fajn, ďakujeme, že škola v prírode vyšla nám, ale bez mamy a otca by nebolo nášho bytia tam...“  A takto sme si zaspievali, keď sa pri príchode dvere autobusu otvorili...

Az előbbiekben összefoglaló képet adtunk a természetiskolában eltöltött napokról, s
szeretném még egyszer kiemelni, hogy tanulóink, a hegysúri „kisiskolások” megmérettettek a
poprádi tanulókkal, s nagyon jó eredményeket értek el minden területen. A kb. 70 tanuló
között többször is dobogós helyen végeztek, s kivívták ezzel a velük egységesen foglalkozó
animátorok tiszteletét és megbecsülését is. A magyar iskola tanulóinak nem okozott gondot a
kommunikáció a szlovák tanulókkal, s amire a legbüszkébbek vagyunk, a tanulmányi
versenyekben is maguk mögé utasították társaikat. Közösen - a magyar és a szlovák iskola
tanulói – kivívták az elismerést Hegysúr községnek és büszkén vállalták hovatartozásukat.
Mindenki megtanulta, hogy Szenc mellett van egy kis falu, Hrubý Šúr, melyben tisztelettudó
és jólnevelt gyerekek élnek.
A csodálatos élményeken túl rengeteg további pozitívuma volt a természetiskolánknak,
melyekből párat megemlítenék: kiváló lehetőség nyílt a közösségi létforma gyakorlására, az
önkiszolgálásra, az egymásra figyelésre, a felelősségvállalásra, a kortársakkal és a
felnőttekkel való együttműködésre, javult a tanulók kommunikációs képessége, a
vitakészségük, az érvelési- és véleménynyilvánítási képességük, a kooperációs készségük, a
problémafelismerési- és megoldási készségük. Az ismeretszerzés számukra élményszerűvé
vált. Megtapasztalták a felfedezés örömét, az alkotás lehetőségét. A tanulókat önállóságra
nevelte, sok új ismerettel, élménnyel gazdagította. Jó levegőn voltak, egészséges körülmények
között. Biztonságban érezték magukat és sok jó nevelő hatás érte őket. Egyértelműen látszik,
hogy mással nem pótolható lehetőség volt a személyiség sokoldalú formálásában. Ebben
fontos szerepe volt annak, hogy a megszokottól eltérő környezetben éltek és újszerűek voltak
számukra a kapcsolatrendszerek is. Átrendezte az emberi kapcsolatokat, s ezek új dimenzióit
mutatta meg. Láthatóvá váltak egymás erényei, hibái, képességei és a közös felfedezőmunka
jótékony hatása.
Csodálatos volt, s reméljük, hogy a következő tanévben is átélhetünk hasonló élményeket.
Köszönjük!
                                                                                                                         

                                                                                                                 Mgr. Turancová,   Mgr. Dávidová                                                                                                                                                 

                                                                                                                      ZŠ a ZŠ s VJM Hrubý Šúr