https://www.hruby-sur.sk/
Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy   
Menu
Prečítajte si
Šúrsky Spravodaj / Súri Hiradó

Aktuálne

 
01.01.2019 Kalendár vývozu 2019
Kalendár vývozu odpadu pre Hrubý Šúr na rok 2019. Viac»
 
20.12.2018 Pozvánka
Starosta obce
Hrubý Šúr Hrubý Šúr, 11. decembra 2018Pozvánka


Na základe § 12 ods.1 a § 13 ods. 4 písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov, zvolávam 2. plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 20. decembra 2018 /vo štvrtok/ o 18,30 hod. v spoločenskej miestnosti športovej budovy.Program rokovania:


1. Otvorenie zasadnutia
a.) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
b.) Voľba návrhovej komisie
c.) Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
d.) Interpelácia

2. Schválenie platu starostu

3. Poverenie zástupcu starostu

4. Návrh na odmenu zástupcovi starostu

5. Určenie odmeny poslancom za účasť na zasadnutiach

6. Plán činnosti poslancov na volebné obdobie

7. Určenie termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na I. polrok 2019

9. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a ich predsedov a obecnej rady

10. Štatút obce

11. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva

12. Zásady odmeňovania zástupcu starostu a poslancov obecného zastupiteľstva

13. Rozpočet obce na rok 2019 – rozpočtové provizóriumRôzne:

14. Používanie súkromného motorového vozidla starostu pre účely obce

15. Silvestrovská kapustnica pre obyvateľov obce dňa 31.12. 2018 v spoločenskej miestnosti športovej budovy

16. Žiadosť Csemadoku o finančný príspevok na organizovanie podujatia „Piknik“ dňa 23.06. 2019

17. Zabezpečenie vianočnej výzdoby a osvetlenia pre obec na rok 2019 (a aj nasledujúce roky)

18. Zimná údržba a jej zabezpečenie (externe ale zároveň prerokovanie možnosť zakúpenia pluhu na obecný malotraktor)

19. Výmena tabule z názvom – Hrubý Šúr Lesopark nahradiť tabuľou s názvom Hrubý Šúr Ostrov

20. Pitná voda v obci, oboznámenie sa s celkovým stavom zariadení zabezpečujúcich obec pitnou vodou, zabezpečenie posudku renomovaným odborníkom, príp. vykonanie nevyhnutných opráv a skúšok na zabránenie havarijného stavu

21. Príprava jarného upratovania starostu a poslancov OZ (marec/apríl), stanovenie dňa, prerokovanie organizačných záležitostí

22. MŠ – zabezpečenie výučby Anglického jazyka v rozsahu jednej hodiny každý deň od nového školského roku 2019/2020

23. Zabezpečenie osvetlenia prístrešku v cintoríne

24. Zabezpečenie krytého stojanu na bicykle pri autobusovej zastávke (pri ZŠ a MŠ), a prerokovanie možnosti realizácie krytého stojanu na autobusovej zastávke (Bajč)

25. Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území SR (obidva varianty prechádzajú cez k.ú. Hrubý Šúr) s prepojením na územie Rakúska

26. Parkovanie pred obchodom Coop Jednota

27. Určenie overovateľov zápisnice

28. Voľba návrhovej komisie

29. Návrh na uznesenie

30. Rôzne

31. Záver


Informácie starostu obce:

1. Administratívny pracovník obecného úradu
2. Pracovník – účtovník obce
3. Pracovník na vonkajšiu starostlivosť o čistotu a údržbu
4. Informácia o postupe voči dodávateľovi elektrickej energie pri výpadku elektrickej energie zo dňa 27.11. 2018 z dôvodu poškodenia spotrebičov v domácnostiach
5. Informácia o priebehu výstavby novej MŠ (nad spoločenskou miestnosťou športovej budovy)
6. VZN obce Hrubý Šúr o miestnych poplatkoch. Prerokovanie návrhu na zmeny VZN na rok 2020, zaviazanie starostu na rokovanie so spoločnosťou AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., o možnosti zberu separovaného odpadu iným spôsobom
7. Informácia o projekte – kanalizácia v obci
8. Informácie o žiadostiach na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok
9. Informácie o postupe rokovania starostu s občanmi, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci Hrubý Šúr
10. Informácie o ramene Malého Dunaja
11. Informácie o Mikulášskych balíčkoch
12. Informácia plote (drobná stavba - nepovolená) v časti Sziget
13. Informácia o nelegálnej stavbe na p.č. 122/70 zasahujúcej do obecnej cesty p.č. 122/20
14. Informácia o ceste p.č. 782/17 v časti Hrubý Šúr – Lesopark
15. Stretnutie s MUDr. Kučerovou (obvodná lekárka Kráľová pri Senci)
16. Budovy (sklady) v majetku obce
17. Ukončenie zmluvy o poskytovaní právnej služby k 31.12. 2018


Ing. Adrián Takács
starosta obce


Viac»
 
18.12.2018 Výpadok el. energie 27.11. 2018
O B E C H R U B Ý Š Ú R
P S Č 9 0 3 0 1
____________________________________________

obyvateľom obce Hrubý ŠúrVážení obyvatelia obce Hrubý Šúr


Obecný úrad Vás žiada, aby ste predložili písomne na obecný úrad v termíne do 18.12. 2018 aj s Vašimi údajmi (meno, priezvisko, adresa a kontakt) zoznam poškodených spotrebičov spolu s vyčíslenou škodou, ktoré sa poškodili pri poruche transformátora (výpadku elektrickej energie) dňa 27.11. 2018. Ak ste túto udalosť nahlasovali aj Vašej poisťovni prosím uveďte aj túto skutočnosť. V prípade ak disponujete s fotografickými záznamami prosíme o priloženie.

Ing. Adrián Takács
starosta obce


Hegysúr falu lakosainak

Tisztelt polgáraink,


a községi hivatal felkéri önöket, hogy 2018. 12. 18.-ig írásban nyújtsák be a 2018. 11. 27.-én a transzformátor meghibásodása és az azt követő áramkiesés miatt keletkezett károk összegének és a megkárosodott elektromos berendezések listáját a személyi adatai feltüntetésével együtt (név, vezetéknév, cím és elérhetőség) Abban az esetben ha a kárigényét már jelentette a biztositótársaságnal, kérjük ezt a tényt is jelezze. Ha rendelkezik a károkat dokumentáló fényképekkel, kérjük csatolja a beadványhoz.

Ing. Adrián Takács
polgármester

Viac»
 
14.12.2018 Mikuláš - Mikulás
Milí rodičia, starí rodičia, priatelia a známi!
Riaditeľstvo Materskej školy s podporou Obecného úradu a novozvoleného starostu pozýva Vás na Vianočné trhy, ktoré budú súčasťou Mikulášskeho popoludnia dňa 14. decembra 2018 o 15:30 hod.
Tešíme sa na spoločné chvíle strávené s Vami!
O občerstvenie je postarané.
Všetky deti od 0 do 10 rokov dostanú od Mikuláša balíček.

Kedves Szülők, Nagyszülők, Barátok és Ismerősök!
Az Óvoda Igazgatósága a Községi hivatal és az újonnan megválasztott polgármester támogatásával szeretettel várjuk Önöket a karácsonyi vásárra, amely a Mikulás napi ünnepség része lesz.
2018. december 14-én 15.30 órakor.
A frissítőről gondoskodunk!
Minden gyermek 0 - 10 év között a Mikulástól csomagot kap.

Program Mikulášskeho poobedia:
15:30 hod. predajné Vianočné trhy
16:00 hod. kultúrny program detí MŠ
16:40 hod. príchod Mikuláša, rozdávanie balíčkov
Vianočné trhy
Ponuka občerstvenia.
kapustnica, cigánska pečienka, hotdog, varené víno, čaj, koláče
Viac»
 
10.12.2018 Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Hrubom Šúri
Starosta obce
Hrubý Šúr Hrubý Šúr, 03. decembra 2018


Pozvánka


Na základe §13 odst. 2, písm. a, Zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov, zvolávam 1. ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 10. decembra 2018 /v pondelok/ o 18,30 hod. v spoločenskej miestnosti športovej budovy.

Program rokovania:


1. Otvorenie zasadnutia

2. Oboznámenie s výsledkami volieb a počtom získaných hlasov

3. Zloženie sľubu starostu

4. Prestávka

5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva

6. Prejav starostu

7. Určenie overovateľov zápisnice

8. Voľba návrhovej komisie

9. Návrh na uznesenie

10. Záver

Ing. Gujber Ladislav
starosta obce

Viac»
 
Ďalšie aktuality »

 

Obec Hrubý Šúr

verzia pre tlač
 

Obec Hrubý ŠúrObec Hrubý Šúr leží v malebnom prostredí Podunajskej nížiny, 25 km východne od Bratislavy a 6 km južne od okresného mesta Senec. Táto obec, ktorá má momentálne 650 obyvateľov, sa rozprestiera na nízkom priečnom vale Malého Dunaja v nadmorskej výške 126 m medzi Čiernou vodou a Malým Dunajom, na štátnej ceste druhej triedy Senec – Šamorín a na rozhraní okresov Galanta, Senec a Dunajská Streda.
Z historicko–zemepisného hľadiska sa tomuto územiu hovorilo ,,Matúšova zem“ (Mátyusföld). Je to nížina medzi Váhom, Dunajom a Karpatami, ktorá kedysi patrila Matúšovi Čákovi z Trenčína.
Chotár obce s rozlohou 620 ha tvorí lužná rovina a lužné pôdy miestami so štrkovým a pieskovým podkladom, a preto sa tu dobre darí pestovaniu poľnohospodárskych plodín, tak zeleniny, ako aj ovocia.
V okolí obce, najmä pri Malom Dunaji a jeho ramene, sú krásne lesy, kde sa dobre darí divej zveri, hlavne srnkám, bažantom, zajacom, divým kačiciam a podobne.
Archeologické nálezy v katastri a okolitých lokalitách dokazujú prítomnosť človeka už od mladšej doby kamennej. Priamy doklad o osídlení katastra obce pochádza zo 7. storočia. Pri hlbokej orbe v lokalite Csandal boli roku 1952 objavené ľudské kosti a rôzne dobové zbrane. Ďalšou lokalitou je Kerektó, kde sa našlo pohrebisko z 8.–11. storočia.

Hegysúr község

     A Dunamneti síkság festői szépségű környezetében, Pozsonytól huszonöt kilométerre keletre, fekszik a takaros falucska - Hegysúr. Ez a község, melynek megközelítően 650 lakosa van és a Szenci járáshoz tartozik, 126 m tengerszint feletti magasságban, a Fekete-Víz és a Kis-Duna között, Szenc-Somorja-i főút mentén, a Galántai, Szenci és a Dunaszerdahelyi járás határvonalán terül el.  Történelmi és földrajzi szempontból ez a terület Mátyusföldhöz tartozik. A Vág, a Duna és a Kárpátok közt elterülő síkság valamikor a trencséni Csák Máté tulajdona volt.        A község határát 620 ha-on síkság és termőföld borítja, helyenként kavicsos és homokos alappal, ezért itt sikeresen termesztik a mezőgazdasági terményeket a zöldséget éppen úgy, mint a gyümölcsöt.  A község környékén , főleg a Kis-Duna és ágai mellett gyönyörű erdők vannak, melyekben jól érzi magát az erdei vad, mint az őzek, fácánok, nyulak, vadkacsák és hasonlók. Az emberek az énekes madarak hangjára ébrednek..       A község kataszterében és környékén talált régészeti leletek bizonyítják, hogy már az ifjabb kőkorszakban élt itt ember. Az első valós bizonyíték arra, hogy község területe lakott volt, a 7. századból maradt fenn. 1952 -ben Csandal környékén végzett mélyszántás alkalmával emberi csontok és korabeli fegyverek kerültek elő. Továbbá a Kerektó környékén a 8.-11. századból származó temetkezőhelyet fedeztek fel.  Az első írásos emlékek , amelyben a községet említik a 13. századból származnak és az állami levéltárakban vannak elhelyezve. A legrégebbi írásos emlék 1245-ből származik, melyben a községet - települést SWR-ként említik. Egy 1256.március 15-i iratban az áll, hogy a település tulajdonosa Bolch de Súr.

 verzia pre tlač
Meniny / Sviatky

Virtuálny cintorín
Virtuálny cintorín obce Hrubý Šúr.
Naši priatelia
Aktuálne počasie
SHMÚ
TJ Hrubý Šúr
TJ Hrubý Šúr
Dotácie od BSK
Logo BSK
Zoznam lekárov

Komplexná záchranná služba
Projekty - Pályázatok

Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hrubý Šúr

A Hegysúri Óvoda felújítása - Rekonštrukcia materskej školy v Hrubom Šúri

Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy