Dokumenty k zámeru „Centrum mechanicko-biologickej úpravy Kráľová pri Senci“ nájdete v časti: Centrum mechanicko-biologickej úpravy Kráľová pri Senci

 08.06.2023

Dobrý deň,


touto cestou podávam stanovisko k zmene navrhovanej činnosti príslušnému orgánu Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01  Senec vo veci navrhovateľa KOSIT WEST s. r. o., Košice, názov navrhovanej činnosti Centrum mechanicko-biologickej úpravy odpadu, na mieste realizácie k. ú. Kráľová pri Senci, CKN 1639/6. Predmetom navrhovanej činnosti je výstavba Centra mechanicko-biologickej úpravy odpadov Kráľová pri Senci.

Pripomienky:
1. Nesúhlasím s predloženým zámerom, pretože v danej lokalite sa nenachádza žiaden priemysel, iba orná pôda a obytné zóny v blízkej vzdialenosti.
2. Nie je vysvetlený spôsob, ako sa do uzatvorenej haly má dostávať manipulačná technika (čelné nakladače), pokiaľ má ostať hala vzduchotesne uzatvorená, aby nedochádzalo k emisiám zápachu do prostredia. Mam za to, že hala bude uzatvorená len pro forma, v skutočnosti bude z niektorej strany neustále otvorená a vzduchová filtrácia vypnutá, pre šetrenie nákladová.
3. Nie je definovaná "dočasnosť" skladovania nadsitnej frakcie v obrovskom objeme 1 200 ton. Vzhľadom na nepretržitú prevádzku je zrejmé, že na prevádzke bude neustále uskladnená obrovská masa odpadového komunálneho odpadu.
4. Nie je definovaný spôsob ďalšieho spracovania nadsitnej frakcie a miesto tohto spracovania. Definovanie lokality ako "mimo areálu" je nedostatočné, nakoľko sa to môže týkať aj susedného pozemku. Ľahko by mohlo dôjsť k rozšíreniu celého areálu na všetky okolité polia, keď by tu už existovalo toto prvé zariadenie. Zdôvodnenie potreby ďalších nadväzujúcich zariadení by tak bolo pre navrhovateľa oveľa jednoduchšie.
5. Pokiaľ obec Kráľova pri Senci dôvodí potrebou spracovania odpadu zo svojej obce, nemôže vytvárať problém so spracovaním zvyškového odpadu z tohto zariadenia v desiatkach tisíc ton ročne. Je evidentné, že takéto zariadenie zvýši množstvo vytváraného odpadu v katastri obce a nezníži ho, nakoľko zariadenie bude komerčne spracovávať odpad zo širokého okolia. Bez možnosti ďalšej regulácie tohto množstva obcou Kráľova pri Senci. Obec Kráľova pri Senci z tejto činnosti žiadnym spôsobom nebude profitovať, preto nemá žiaden dôvod túto činnosť povoliť.
6. Nie je uvedené, či prebytky z výluhov intenzívnej stabilizácie podsitnej frakcie budú prijaté na ďalšie spracovanie na akejkoľvek ČOV v Senci či v blízkom okolí. Chýba výpočet potrebnej kapacity ČOV na túto činnosť. Je potrebné dbať o to, aby táto komerčná činnosť nezaplnila kapacitu miestnej ČOV, ktorá tak nebude schopná pokrývať potreby obyvateľov blízkeho okolia a ktorým by sa tak zvýšili náklady na vývoz do vzdialenejších ČOV.
7. Nedokonalý dozrievací proces produkuje veľké množstvo škodlivých látok ako metán, amoniak a sírovodík. Z predloženého návrhu nie je zrejmé ako bude prebiehať kontrola kvality tohto dozrievacieho procesu.
8. Nie je špecifikované, na akom mieste bude dochádzať k energetickému zhodnoteniu- spáleniu vytváraného produktu. V dobe elektromobility a zelenej energie bude obec Kráľova pri Senci vo svojom katastri produkovať veľmi špinavé palivo s nejasným zložením.
9. Pri zavlažovaní obrovskej masy odpadu vodou sa táto voda spolu s ďalšími nasiaknutými latkami z odpadu bude odparovať a rozptyľovať do ovzdušia.
10. Nie je definované kritérium potreby použitia otvorenej dozrievacej plochy. Mám za to, že vzhľadom na obrovské množstvo odpadu a nižšie náklady pri použití otvorenej plochy oproti uzavretej filtrovanej hale bude preferovaný spôsob spracovania na otvorenej ploche.
11. Vzhľadom na typ vstupnej suroviny - zmesový komunálny odpad, nie je možné zaručiť jeho nezávadnosť pri uvedených procesoch úpravy. Nie je definovaný spôsob nakladania s nebezpečným odpadom, ktorý sa objaví vo vstupnej surovine ako napríklad ropné produkty, azbest, biologicky kontaminovaný odpad zo zdravotníckych zariadení, PCB látky, stavebný odpad a podobne.
12. Vo výpočte emisií znečisťujúcich látok nie je vypočítaný variant emisií bez funkčného biofiltra. Pri prevádzke zariadenia je potrebné počítať aj so situáciou, keď bude biofilter nefunkčný, resp. neúčinný, napríklad z dôvodu šetrenia nákladov alebo havarijného stavu.

13. Navrhovaná lokalita sa nachádza na Žitnom ostrove, najväčšej zásobárni pitnej vody v strednej Európe. Nie je nám známy vplyv na kvalitu podzemných vôd. K dispozícii nie je stanovisko Výskumného ústavu vodného hospodárstva o možnej kontaminácii podzemných vôd. Tiež nemáme vedomosť o následnom monitorovaní kvality podzemných vôd. V prípade ich kontaminácie nie je známy postupu, ako tento stav zvrátiť a kompenzovať škody pre obyvateľov, ktorí nemajú okrem vlastnej studne iný zdroj pitnej vody. Dnes je kvalita podzemnej vody ako pitnej vyhovujúca.

Na základe vyššie uvedených pripomienok  žiadam o:
1. prihlásenie sa do konania ako účastník, nakoľko v lokalite Hrubý Šúr - Ostrov žijem, investoval som do kúpy nehnuteľnosti a zaujímam sa o životne prostredie
2. vydanie nesúhlasného stanoviska s navrhovanou činnosťou
3. definovanie spôsobu, akým sa do uzavretej haly dostane manipulačná technika, aby nedochádzalo k emisiám znečisťujúcich látok do prostredia
4. definovanie dočasnosti skladovania nadsitnej frakcie v obrovskom objeme 1 200 ton
5. vydanie nesúhlasného stanoviska s navrhovanou činnosťou, nakoľko by navrhovaná činnosť výrazne zvýšila množstvo vytváraného odpadu v katastri obce Kráľova pri Senci
6. výpočet potrebnej kapacity ČOV na túto činnosť.
7. spodrobnenie kontroly kvality dozrievacieho procesu a kontroly produkovaných emisií a definovanie záväzných kritérií, aké hodnoty smie dané zariadenie produkovať a pri akých hodnotách nesmie byt zariadenie v prevádzke.  Žiadam o definovanie pravidelného harmonogramu nezávislého monitorovania emisií zodpovednou osobou.
8. definovanie miesta/zariadenia, kde bude prebiehať spaľovanie vyprodukovaného materiálu určeného na energetické zhodnotenie
9. výpočet emisií znečisťujúcich látok odparujúcich sa pri zavlažovaní odpadu vodou
10. kritériá potreby použitia otvorenej dozrievacej plochy
11. definovanie spôsobu nakladania s nebezpečným odpadom, ktorý sa objaví vo vstupnej surovine ako napríklad ropné produkty, azbest, biologicky kontaminovaný odpad zo zdravotníckych zariadení, PCB látky, stavebný odpad a podobne
12. výpočet emisií znečisťujúcich látok bez funkčného biofiltra, napríklad z dôvodu šetrenia nákladov alebo havarijného stavu

13. vyjadrenie Výskumného ústavu vodného hospodárstva o vplyve na kvalitu podzemných vôd.

S pozdravom                                                           

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/centrum-mechanicko-biologickej-upravy-kralova-pri-senci

https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=4&sekcia=uradna-tabula#popis


 • Navrhovateľ píše, že navrhovaná činnosť je pre účely bratislavského kraja. Nemôžme s týmto tvrdením súhlasiť, nakoľko v rámci bratislavského kraja je viacero projektov s rovnakou činnosťou v Trnave, Zohore, Senci a pod. (zároveň mestská spoločnosť OLO, a.s. vyhlásila výberové konanie na voľnú kapacitu 30.000 ton (na https://gov-vo.proebiz.com/pozvanka.php?idx=243757a5110424808a28c874651e041b&jazyk=sk), čim dostatočne sa pokrývajú potreby regiónu v súvislosti s danou legislatívnou povinnosťou, nehovoriac o kapacite zariadenia na energetické zhodnotenie v Pezinku.
 • Nemôžeme súhlasiť so stanoviskom navrhovateľa, že nerealizovaním projektu by bratislavský kraj mal problém s úpravou odpadov pred ich zneškodnením na skládkach, nakoľko v bratislavskom regióne, ako píšeme v prvom bode, je dostatočné množstvo projektov a kapacít na realizovanie danej služby.
 • Daný zámer sa realizuje na poľnohospodárskej pôde v regióne so zásobárňou pitnej vody, preto realizáciou zámeru na „zelenej lúke“ môže dôjsť k nenávratnému poškodeniu územia
 • Realizovaný zámer bude mať negatívny vplyv na dopravu regiónu, nakoľko už pri naj optimálnejšom variante by bolo zaťaženie dopravy podľa informácií zo zámeru cca. 80 áut denne, čo je 400 prejazdov týždenne, 1600 mesačne a cca. 19 200 prejazdov ročne.
 • V projekte sa píše: „V prípade potreby bude záverečná fáza biologickej úpravy dodatočne vykonávaná aj na otvorenej, vodohospodársky zabezpečenej dozrievacej ploche, pred jej následným energetickým zhodnotením.“ Touto činnosťou hrozí dotknutému regiónu problém zo zápachom, keďže daný región je rovinatý, bez žiadneho prevýšenia a tým pádom už pri menšom závane vetra môže spôsobiť zápach po celom regióne.
 • Navrhovateľ nepredložil žiadne zmluvy s potenciálnymi dodávateľmi odpadov na technológiu, takže v tomto je zrejmé, že odpady sa na technológiu budú dovážať zo vzdialeného regiónu, čím sa míňa účel projektu, kde sa píše, že zariadenie bude slúžiť pre bratislavský región, pričom senecký región ročne vyprodukuje do 14.000 ton zmesového komunálneho odpadu, čiže do kapacity 60.000 ton je logicky potrebné doviezť „odniekadiaľ“ cca 44. 000 ton odpadov.
 • Navrhovateľ v projekte naznačuje, že v podstate bez ich projektu sa odpad bude skládkovať regióne aj naďalej. Toto tvrdenie nie je pravdivé, nakoľko povinnosť upravovať odpady pre ich zneškodňovaním pred skládkou je celoslovenská povinnosť, takže každý prevádzkovateľ skládky alebo operátor odpadového hospodárstva musí disponovať takýmito zariadeniami. Bez takýchto zariadení nie je totiž v budúcnosti možné zmesové komunálne odpady skládkovať.
 • Podľa informácií zo zámeru, kde sa uvádza: „Z hľadiska hydrogeologických pomerov sa jedna o oblasť s veľmi vysokou prietočnosťou a hydrogeologickou produktivitou (T > 1.10-2 m2.s-1)“ a zároveň sa píše „Predmetné záujmové územie sa z hydrogeologického hľadiska vyskytuje vo významnej vodohospodárskej oblasti“ je zrejmé, že navrhovaná činnosť na „zelenej lúke“ môže mať výrazne negatívne vplyvy na podzemné vody či už pri jej výstavbe tak ako počas realizácie, ktoré predstavujú zásobáreň pitnej vody pre dotknutý región.
 • V zámere sa píše: Predmetná oblasť zasahuje do Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov, ktorej predmetom je zabezpečenie ochrany pred znečisťovaním vodných zdrojov Žitného ostrova. Táto oblasť bola prehlásená za chránenú oblasť prirodzenej akumulácie vôd. Ochrana územia prirodzenej akumulácie vôd na Žitnom ostrove sa týka väčšinovej časti okresu, ohraničenej Malým Dunajom, Čiernou vodou a spájajúcimi kanálmi pri obci Nová Dedinka“. Čo len potvrdzuje naše obavy na negatívny dopad navrhovanej činnosti na kvalitu podzemných vôd.
 • Vo Variante 1 aj Variante 2 sa uvažuje s nakladaním s podsitnou frakciou (t.j. najsmradľavejšia časť zmesového komunálneho odpadu) aj na otvorenej „dozrievacej ploche“ – tento spôsob nakladania s tou najsmradľavejšou zložkou zmesového komunálneho odpadu vyvolá zvýšenú záťaž na obyvateľstvo. Z pohľadu rozptylovej štúdie nedošlo k dostatočnému vyhodnoteniu možného vzniku zápachu z týchto voľných plôch, nakoľko štúdia neuvažuje s „dozrievaním“ tejto najsmradľavejšej zložky na otvorenom priestranstve.
 • Z tabuľky zoznamu odpadov, v súvislosti s predošlým bodom, je zarážajúce, že na vstupe do takéhoto zariadenia sú navrhnuté aj odpady, ktoré sú priam predurčené na chemickú stabilizáciu, alebo solidifikáciu, a to sú jednotlivé veľmi smradľavé kaly, predovšetkým skupiny 19, ktoré pri nakladaní s nimi vyvolávajú výrazný, miestami štipľavý, zápach s potencionálnym šírením do okolia, na tento fakt rozptylová štúdia taktiež neprihliada. Pritom úprava odpadov sa týka zmesového komunálneho odpadu z obcí, nie ostatných odpadov.
 • Na strane 21 sa opisuje spôsob odvedenia prebytočnej vody z akumulačnej nádrže zrážkových vôd tzv. prepadom do okolitého prostredia. Vyjadrujeme nesúhlas na takéto vypúšťanie vôd, potenciálne kontaminovaných výluhmi zo zmesového komunálneho odpadu alebo výluhmi rôznych kalov v lokalite rezervoáru pitnej vody (Chránená vodohospodárska oblasť Žitný ostrov).
 • V Zámere absentuje nastavenie systému monitorovania vplyvu prevádzky na podzemné a povrchové vody a okolitú poľnohospodársku pôdu.
 • V Zámere absentuje údaj o hĺbke podzemnej vody a údaj o priepustnosti prirodzeného geologické podložia, v súvislosti s možnými únikmi výluhov do rezervoáru pitnej vody.
 • V Zámere aj v posudkoch sa na viacerých miestach nachádza informácia o 95% účinnosti biologického filtra. Jedná sa o odvod potenciálne zapáchajúceho vzduchu, alebo vznikajúceho plynu pri aktívnom prevzdušňovaní spracovávaného odpadu cez biologický filter. Vzhľadom na to, že nie je špecifikované ani približné zariadenie, box/boxy, v ktorom by sa takáto biologická úprava/stabilizácia odpadu vykonávala, nie je možné jednoznačne uveriť tvrdeniu, o 95% účinnosti filtra, ktorý má zachytiť vzniknutý zápach. Túto informáciu nie je možné bez preukázania účinnosti tohto filtra akceptovať a preto nie je možné považovať za objektívne tvrdenie o zdravotných rizikách v tab. č.6 – hodnotenie tohto vplyvu ako Málo významný nepriaznivý vplyv, malého kvantitatívneho, územného alebo časového rozsahu.

Nesúhlasíme s kapitolou IV.6 tab. č. 6 Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového priebehu pôsobenia v čase prevádzky a to z nasledovných dôvodov:

Vplyv na obyvateľstvo:

 • Vznik pracovných príležitostí v dotknutej lokalite hodnotenie  + 2, t.j. málo významný priaznivý vplyv, kvantitatívne väčšieho rozsahu, dlhodobejšie charakteru alebo s pôsobením na väčšom území. V lokalite vznikne len 5-10 pracovných miest, čo určite nezodpovedá hodnoteniu +2.
 • Emisie do ovzdušia hodnotenie -1, t.j. málo významný nepriaznivý vplyv, malého kvantitatívneho, územného alebo časového rozsahu. Upozorňujeme, že už len vplyvom dovozu a odvozu odpadu vznikne enormné zvýšenie emisií z výfukových plynov. Veď sa reálne jedná o cca 400 prejazdov nákladných vozidiel za týždeň (vysvetliť prečo 400). Taktiež účinnosť biologického filtra nie je nijak zaručená a zdokladovaná. Dozrievanie na voľných plochách vyprodukuje taktiež emisie. Preto nesúhlasíme s ohodnotení -1, ako málo významný vplyv.
 • Emisie do vôd hodnota 0, t.j. prakticky bezvýznamný, irelevantný vplyv. V súvislosti s tým, že ide o zariadenie, ktoré má byť umiestnené či už lokalite alebo na okraji lokality, ktorá je v začlenená do Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov, ohodnotiť vplyv na prakticky bezvýznamný je jednoznačne nesprávne.
 • Prašnosť hodnota -1, t.j. málo významný nepriaznivý vplyv, malého kvantitatívneho, územného alebo časového rozsahu. Opäť v súvislosti so zvýšenými prejazdami automobilov, odhad cca 400 prejazdov nákladných vozidiel za týždeň, nemožno vzniknutú prašnosť ohodnotiť ako Málo významný nepriaznivý vplyv.

Vplyv na prírodné prostredie:

 • Emisie skleníkových plynov hodnota +4, t.j. významný priaznivý vplyv väčšieho kvantitatívneho, územného alebo časového významu – toto vyhodnotenie nie je objektívne, už aj laik pochopí, že buď ide o cielené zavádzanie alebo spracovateľ nemohol toto myslieť vážne. Všetky skládky odpadov, ktoré produkujú skládkové plyny v rozsahu nad limit STN, majú inštalované zariadenia na spaľovanie skládkových plynov. Pozrieť sa na to iba pohľadom, že odpad neskončí na skládke a nevznikne skládkový plyn je účelové s cieľom odpútať pozornosť od možnosti vzniku zápachu alebo skládkového plynu aj pri samotnom procese medzidepónovania odpadu, či už na voľnej ploche alebo pri spracovaní ťažkej frakcie.
 • Výrub stromovej alebo krovitej vegetácie hodnota + 2, t.j. málo významný priaznivý vplyv, kvantitatívne väčšieho rozsahu, dlhodobejšie charakteru alebo s pôsobením na väčšom území spracovateľ zdôvodňuje výsadbou novej vegetácie v rámci areálu. S týmto tvrdením nesúhlasíme, bod +2 navrhujeme ohodnotiť na 0, t.j. prakticky bezvýznamný, irelevantný vplyv. Navyše pre preukázanie takéhoto tvrdenia by bolo potrebné mať presný nákres vrátane zakreslenia plánovanej výsadby stromovej alebo krovinatej vegetácie. Ako bude zaručené čo je dostatočné a adekvátne tomu, že sa hodnotenie tohto vplyvu odhadlo správnym spôsobom?
 • Narušenie, zúženie územia biotopov, vplyv emisií, narušenie migračných ciest živočíšstva a poškodenie biotopov hodnota 0, t.j. prakticky bezvýznamný, irelevantný vplyv. Osadenie min. 2 ks búdiek pre vtáky (str. 70 zámeru) nazhojí biotopy, ktoré budú zasiahnuté vybudovaním tohto zariadenia na tzv. zelenej lúke, t.j. navrhujeme ohodnotiť každý vplyv na hodnotu -2.

Vplyv na krajinu:

 • Zmena začlenenia krajiny hodnota 1,  t.j. málo významný nepriaznivý vplyv, malého kvantitatívneho, územného alebo časového rozsahu. Reálne sa nejedná o malý kvantitatívny, územný a aj časový rozsah. Prevádzka sa bude nachádzať v tejto lokalite prakticky bez časového obmedzenia, s predpokladom jej ďalšieho rozvoju. Preto hodnotenie na -1 nie je objektívne.
 • Krajinný obraz hodnota 0, t.j. prakticky bezvýznamný, irelevantný vplyv. Podľa popisu Zámeru sa krajinný obraz mení, v lokalite vyrastie fabrika na spracovanie odpadu. Nesúhlasíme s touto hodnotu, lebo krajinný obraz bude po vybudovaní fabriky výrazne zmenený.

Vplyv na urbárny komplex a využitie krajiny:

 • Záber poľnohospodárskej pôdy hodnotenie -1, t.j. málo významný nepriaznivý vplyv, malého kvantitatívneho, územného alebo časového rozsahu. V plnom rozsahu dôjde k vyňatiu pôdy z PPF, preto tento vplyv považujeme za jednoznačne zle vyhodnotený. Navrhujeme hodnotu -5 - Veľmi významný nepriaznivý vplyv veľkého kvantitatívneho, územného alebo časového významu alebo menšieho kvantitatívneho, územného alebo časového významu, ale nezmierniteľný ochrannými opatreniami.
 • Zaťaženosť miestnych komunikácií -1, t.j. málo významný nepriaznivý vplyv, malého kvantitatívneho, územného alebo časového rozsahu. Jednoznačne, pri prejazdoch cca 400 áut za týždeň je vplyv na hodnote -4 Významný nepriaznivý vplyv väčšieho kvantitatívneho, územného alebo časového významu, ktorý môže byť zmiernený ochrannými opatreniami.
 • Obmedzenie dopravy vplyvom prevádzky hodnota 0,  t.j. prakticky bezvýznamný, irelevantný vplyv. Považujeme to za zle vyhodnotený vplyv, podľa spracovateľ Zámeru ide o prakticky bezvýznamný, irelevantný vplyv. Už z laického posúdenia sa toto hodnotenie nedá považovať za správne, 400 prejazdov týždenne nezodpovedá ohodnoteniu 0.
 • Spôsob nakladania s odpadmi v regióne +5, t.j. veľmi významný priaznivý vplyv v kvantitatívnom, územnom alebo časovom ponímaní. Doplniť prečo to nezodpovedá hodnote +5

Zámer je napísaný veľmi všeobecne, čo evokuje pocit, že pre navrhovateľa vzniká dosť veľký priestor pre variabilitu a možnosti realizácie. Žiadame preto posunúť navrhovanú činnosť do povinného hodnotenia, resp. doporučujeme, aby sa daný zámer nerealizoval v danej lokalite. Dávame však už vopred nesúhlas s umiestnením takejto činnosti v lokalite, ktorá je vzdialená „len pár metrov“ od našej obce Hrubý Šúr.Zoznam aktualít:

1 2 >