ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'order by poradie desc' at line 1!
ERROR No: 1064
 MŠ Hrubý Šúr 365 s vyučovacím jazykom maďarským Óvoda Hegysúr | Hrubý Šúr | Oficiálne stránky obce
 

MŠ Hrubý Šúr 365 s vyučovacím jazykom maďarským Óvoda Hegysúr

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda Hrubý Šúr 365 - Hegysúr

Kontakty materskej školy:

- e-mailová adresa: ms365hrubysur@hruby-sur.sk

- telefónne číslo: 0910 676 545


Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda Hegysúr 365

Elérhetőségek:

 • email cím: ms365hrubysur@hruby-sur.sk
 • telefon szám: 0910 676 545

Az óvoda nyitvatartási ideje: 6:30-tól 16:30-ig üzemel

Az óvoda nevelési programjának címe: Meseország

Tisztelt szülők, kedves gyerekek !

Közeledik a tanévkezdés, örömmel várjuk önöket és gyermeküket.

A 2022/2023-as tanév szeptember 5-én kezdődik. Megkérjük a gyerekeket, hogy az óvodába papucsot, pótruhát, pizsamát, poharat és fésűt hozzanak magukkal.

Köszönjük, az óvoda kollektívája


Prevádzka materskej školy:

od 6,30 hod. do 16,30 hod.

Názov školského vzdelávacieho programu: Meseország - Rozprávkovo

Vážení rodičia, milé deti!

Blíži sa začiatok školského roka, tešíme sa na Vás.

Školský rok 2022/2023 sa otvára 5. septembra 2022. Prosíme rodičov, aby si deti priniesli so sebou prezuvky, pyžamo, pohár a hrebeň.

Tím MŠ                    


Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda Hrubý Šúr 365 - Hegysúr

Kontakty materskej školy:

- e-mailová adresa: ms365hrubysur@hruby-sur.sk

- telefónne číslo: 0910 676 545

Prevádzka materskej školy:

od 6,30 hod. do 16,30 hod.

Názov školského vzdelávacieho programu: Meseország - Rozprávkovo

Vážení rodičia, milé deti!

Blíži sa začiatok školského roka, tešíme sa na Vás.

Školský rok 2021/2022 sa otvára 2. septembra 2021. Prosíme rodičov, aby si deti priniesli so sebou prezúvky a pyžamo.


O B E C   H R U B Ý   Š Ú R

 903 01 Hrubý Šúr 205

                                                                                                                                                                             

       Číslo: 541/2020  

Zriaďovacia listina

Obec Hrubý Šúr v súlade s ustanoveniami § 6 a § 22 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vydáva zriaďovaciu listinu

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Hrubý Šúr 365 – Hegysúr

903 01 Hrubý Šúr


Čl. 1

Identifikačné údaje

 1. Označenie zriaďovateľa:              Obec Hrubý Šúr, 903 01 Hrubý Šúr 205

                                                     

 1. Názov školy:                                  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským –

                                                      Óvoda, Hrubý Šúr 365 - Hegysúr

Druh a typ školy:                          materská škola

Sídlo (adresa) školy:                     903 01 Hrubý Šúr 365

Identifikačné číslo:                       00 305 987 – identifikačné číslo zriaďovateľa

 1. Názov a adresa subjektu,

  ktorý je súčasťou školy:               Výdajná školská jedáleň, Hrubý Šúr 365, ako súčasť Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Hrubý Šúr 365 - Hegysúr

  903 01 Hrubý Šúr 365

 1. Vyučovací jazyk školy:                maďarský jazyk

 1. Forma hospodárenia školy:           rozpočtové hospodárenie organizačného útvaru bez

právnej subjektivity

 1. Dátum zriadenia materskej školy: 01. 09. 2020

Dátum zriadenia výdajnej

školskej jedálne:                            01. 09. 2020

 1. Vymedzenie základných verejnoprospešných činností, alebo verejných funkcii školy:

 1. materská škola je zaradená do siete škôl poskytujúcich stupeň vzdelania v zmysle § 16 a

§ 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zabezpečuje predprimárne vzdelávanie, ktoré získa dieťa absolvovaním posledného ročníka školského vzdelávacieho programu pre materskú školu. Podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emotívnej, individuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja  schopnosti a zručnosti,  utvára  predpoklady  na  ďalšie  vzdelávanie.  Pripravuje ich na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi osobitosťami detí.

 1. výdajná školská jedáleň, ktorá je súčasťou materskej školy sa zriaďuje na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál v čase pobytu detí v materskej škole. Poskytuje svoje služby pre deti a zamestnancov školy, prípadne aj iné fyzické osoby po odsúhlasení zriaďovateľom a príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

 1. Štatutárny orgán materskej školy:  starosta obce Hrubý Šúr

 1. Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola užíva:

materská škola na plnenie úloh vymedzených zriaďovacou listinou hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom, ktorý je vo vlastníctve obce. Majetok školy sa vedie v účtovnej a operatívnej evidencii zriaďovateľa.

 1. Určenie času, na ktorý sa zriaďuje:

 1. materská škola:                      na dobu neurčitú
 2. výdajná školská jedáleň:        na dobu neurčitú

 1. Dátum a číslo rozhodnutia MŠVVaŠ o zaradení do siete škôl a školských zariadení SR:

 1. materská škola:                      Rozhodnutie č. 2019/15017:4-A1050, zo dňa   

                                               21.10.2019

 1. výdajná školská jedáleň:        Rozhodnutie č. 2019/15017:4-A1050, zo dňa

                                                        21.10.2019

Čl. 2

Záverečné ustanovenie

 1. Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre prerokovalo túto Zriaďovaciu listinu na zasadnutí 07.12. 2020 a schválilo uznesením číslo OZ-163/2020.
 2. Táto zriaďovacia listina nadobúda účinnosť 08.12.2020.

V Hrubom Šúre dňa, 08.12. 2020

Ing. Adrián Takács

    starosta obce