Knižnica

 V dôsledku zmien v posledných rokoch, ako prudký nárast obyvateľstva obce, COVID 19, ľudia potrebujú viac informácii pre vzdelávanie, pre relax ale aj miesto pre trávenie voľného času. Hlavne deti a študujúca mládež potrebujú rôzne informácie, ktoré rozvíjajú ich zručnosť a vedomosť a zvyšovať záujem o čítanie.

Pre zabezpečenie týchto potrieb na dedine je mimoriadne dôležitá  a vhodná obecná knižnica. Aby sme zabezpečili horeuvedené  podmienky a splnili požiadavky občanov ,obyvateľov obce ,žiakov  našich škôl, je potrebné rozšíriť knižničný fond v slovenskom jazyku.  S takým zámerom sme podali aj žiadosť  o poskytnutie dotácie z FPU v roku 2020, na projekt v programe  ,, Akvizícia knižníc” pod názvom  ,,Kniha je najlepším priateľom človeka”.

Získali sme nových čitateľov a aj napriek súčasnej epidemickej situácie COVID-19 sme zabezpečili /podľa možnosti/ v spolupráci so základnými školami  akcie pre žiakov  miestnej ZŠ, na ktorých sme sa snažili zvyšovať záujem o čítanie, o získaní nových poznatkov, o plnohodnotné strávenie voľného času. Žiaci ale aj študujúca mládež v rámci aktivity “Mladý čitateľ“ si vybrali  z novej ponuky knihu, ktorú si prečítali  a napísali obsah knihy do čitateľského denníka, vyhotovili ilustráciu  príbehu, a  mali z toho referát na hodine literatúry. Hlavne v súčasnosti, keď kvôli COVID – u ľudia boli viac doma ,tak deti, ako aj dospelí, využívali službu MĽK a zaujímali sa o  nové knihy, o čítanie. Niekedy aj cez telefónny kontakt sa zaujímali o otváraciu dobu a aj o možnostiach  služby knižnice.

S podaním žiadosti sme získali finančné prostriedky 2 000.- eur  z verejných zdrojov poskytovaných Fondom na podporu umenia / FPU/ .Nakúpili sme knihy za 2 045,77 eur s dofinancovaním  z fin. rozpočtu obce.

Spolu bolo nakúpených 214  ks  kníh v slovenskom  jazyku ., z toho :

Mlád. lit.:                         821.18 eur                                     1 013,57 eur    -   130 ks

Mlád. náučná :                 190,98 eur                                        232,76           -      28 ks

Beletria :                           401,78 eur                                        442,55           -      33 ks

Náučná lit.                        229,86 eur                                        356,89           -       23 ks

Knihy s podporou FPU : 401,97 eur

Spolu:                          2 045,77 eur                                        2 045,77eur       - 214   ks

 Knihy sú  zapísané v „Prírastkovom zozname kníh „ na strane  46.-54., pod poradovým číslom 5 305 -5 518. Na každej strane je označené v poznámke ,,Realizované finančnou podporou MK SR- Fond na podporu umenia“. Knihy sú vystavené na nato určené miesto a označené s logom  FPU

Všetky knihy boli okrem základnej evidencie /pr.číslo, razítko/ označené samolepkou s logom FPU

 Autor

Zaobstarávanie a dodávanie objednaných kníh podľa priloženého zoznamu zabezpečila vedúca MĽK Borsová Etela v spolupráci s kníhkupectvom    PANTHA – SENEC a  KNIHY MOLNAR -  Dunajská Streda.    Spolupráca bola veľmi dobrá, knihy boli zabezpečené  podľa  požiadavky vedúcej MĽK a podľa  predbežného zoznamu kníh a doručené s maximálnou spokojnosťou.

Propagácia projektu:

  • Bol vyhotovený a vyvesený plagát
  • Vyhlásenie  s miestnym rozhlasom
  • Informácia na WEB stránke obce., FB
  • Osobný a telefónny kontakt s čitateľmi i s verejnosťou
  • Vystavené knihy ,s logom a textom : ,, Fond na podporu umenia  „

Cieľová skupina:

Pri nákupe kníh sme sa zameriavali hlavne na to, aby sme nakúpili knihy podľa požiadaviek čitateľov, a to : - povinné čítanie a doporučené čítanie pre žiakov základnej a strednej školy

          - rozprávkové knihy

          - knihy s historickou tematikou na spoznanie skutočnosti

         -  knihy na rozvíjanie vedomosti

         -  uspokojenie informačnej potreby  čitateľov

Tieto knihy sú určené tak pre malé deti, škôlkari  ako aj pre  žiakov základných škôl stredných škôl,  študujúcej mládeži ale aj dospelým. Od  doplnenia KF zo získaných dotácií očividne narástla návštevnosť knižnice ,občania sa zaujímajú  o nové knihy, aj ich vypožičiavajú.

Miesto a čas realizácie   :

Miestna ľudová knižnica je otvorená pre verejnosť každú sobotu od 15.00 – 17.00 hod., ale žiaci miestnej  základnej školy a škôlkari majú po dohode  vyznačené návštevné hodiny cez týždeň aj  v rámci vyučovacej doby.

Knihy a aj logo  FPU sú vystavené na nato určené miesto ,aby sme čitateľom a návštevníkom    MĽK upútali pozornosť na nové knihy.

 IV.2020              vypracovanie a podanie  projektu

 XI.-XII. 2020       vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov., podpísanie zmluvy                                                                I.-II.      2021         objednanie a nákup kníh                                                                                                       III.-IV    2021         dokumentácia  .,  zaevidovanie kníh

V.         2021          vyúčtovanie a vyhodnotenie projektu

Odozva :

Na základe mienky a vyjadrenia  čitateľov  a návštevníkov MĽK sme dostali len pozitívne ohlasy  a sme radi že sme dostali túto možnosť z  FPU, využiť dotáciu na  upokojenie  čitateľskej  verejnosti a nakúpiť knihy o ktoré je záujem a dopyt.Ďakujeme.

              


Vážení občania !

S radosťou Vám oznamujeme, že   po vypracovaní a podaní projektu vyhlásenou Ministerstvom kultúry SR na akvizíciu kníh sme z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín sme získali 1 500 ,- eur na nákup maďarských kníh do MĽK  Hrubý Šúr, ktorú využívame na obnovenie knižničného fondu.

Tisztelt lakosok !

Örömmel tudatjuk Önökkel, hogy a SzK Kulturminisztériuma által meghirdetett pályázat sikerrel járt  és igy a Kissebségi Kulturális Alap támogatásával sikerült 1 500.- euro értékben új,magyar nyelvű könyveket vásárolni ,ami által részben felújithatjuk falunk, Hegysúr könyállományát.


S podávaním projektu bolo našim cieľom obnoviť knižničný fond pre čitateľov MĽK v Hrubom Šúre, a pre širokú verejnosť nášho okolia, hlavne pre deti a študujúcu mládež.

S obnovením KF  sme vytvorili podmienky k tomu, aby sme uspokojili požiadavky používateľov, aby čitatelia získali aktuálne informácie tak zo súčasného diania, ako z minulosti a aby sme zvýšili záujem o písané slovo, o čítanie.

Získali sme nových čitateľov a aj napriek súčasnej epidemickej situácie COVID-19 sme zabezpečili /podľa možnosti/ v spolupráci so základnými školami  akcie pre žiakov  miestnej ZŠ, na ktorých sme sa snažili zvyšovať záujem o čítanie, o získaní nových poznatkov, o plnohodnotné strávenie voľného času. Žiaci ale aj študujúca mládež v rámci aktivity “Mladý čitateľ“ si vybrali  z novej ponuky knihu, ktorú si prečítali  a napísali obsah knihy do čitateľského denníka, vyhotovili ilustráciu  príbehu, a  mali z toho referát na hodine literatúry. Hlavne v súčasnosti, keď kvôli COVID – u ľudia boli viac doma ,tak deti, ako aj dospelí, využívali službu MĽK a zaujímali sa o  nové knihy, o čítanie. Niekedy aj cez telefónny kontakt sa zaujímali o otváraciu dobu a aj o možnostiach  služby knižnice.

Veľmi obľúbené boli  zväzky HARRY POTTER.,BOGYÓ ÉS BABÓCA., BORIBON ÉS ANNIPANNI., POTTYOS PANNI....,a u dospelých čitateľov hlavne knihy z obdobia II. svetovej vojny., historické romány., knihy spisovateľky Fábián J., a knihy zaoberajúce sa s mafiánskou tematikou.

Z fondu KULTMINOR na rok 2020 sme získali dotáciu na nákup knižničného fondu  1 425,00 eur  a nakúpili sme knihy v celkovej hodnote 1 506,25 eur s dofinancovaním z rozpočtu obce Hrubý Šúr.

Spolu bolo nakúpených  135 ks kníh v jazyku maďarskom, z toho 48 ks mládežníckej literatúry.,  12ks          náučnej literatúry a 75 ks beletrie pre dospelých.

Knihy sú vedené v „Prírastkovom zozname kníh „ na strane 35., a 39 – 43 ., pod poradovým číslom

5 021-5 033., a 5 123 – 5 244. Na každej strane je označené v poznámke,  že  knihy sú  nakúpené z fin. prostr. FPUNM – KULTMINOR.

Knihy sú vystavené na nato určené miesto a označené s logom  KULTMINOR-u.

Všetky knihy boli okrem základnej evidencie /pr.číslo, razítko/ označené samolepkou s logom KULTMINOR.

2.

Zaobstarávanie a dodávanie objednaných kníh podľa priloženého zoznamu zabezpečila vedúca MĽK Borsová Etela v spolupráci s  kníhkupectvom  TALAMON -  Dunajská Streda.    Spolupráca bola veľmi dobrá, knihy boli zabezpečené  podľa  požiadavky vedúcej MĽK a podľa  predbežného zoznamu kníh a doručené s maximálnou spokojnosťou.

3.

Propagácia projektu:

  • Bol vyhotovený a vyvesený plagát
  • Vyhlásenie  s miestnym rozhlasom
  • Informácia na WEB stránke obce., FB
  • Osobný kontakt s čitateľmi i s verejnosťou
  • Vystavené knihy ,s logom a textom : „Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín „

4.

Pri nákupe kníh sme sa zameriavali hlavne na to, aby sme nakúpili knihy podľa požiadaviek čitateľov, a to : - povinné čítanie a doporučené čítanie

       - knihy s historickou tematikou na spoznanie skutočnosti

       -  knihy na rozvíjanie vedomosti

       -  uspokojenie informačnej potreby  čitateľov

Tieto knihy sú určené tak pre malé deti, škôlkári  ako aj pre  žiakov základných škôl stredných škôl,  študujúcej mládeži ale aj dospelým. Od  doplnenia KF zo získaných dotácií očividne narástla návštevnosť knižnice., zaujímajú sa o nové knihy, aj ich vypožičajú.

3.

Miestna ľudová knižnica je otvorená pre verejnosť každú sobotu od 15.00 – 17.00 hod., ale žiaci miestnej  základnej školy a škôlkári majú po dohode  vyznačené návštevné hodiny cez týždeň v rámci vyučovacej doby.

Knihy a aj logo KULTMINOR -u sú vystavené na nato určené miesto ,aby sme čitateľom a návštevníkom    MĽK upútali pozornosť na nové knihy.

5.

 XI. – XII.     2019     vypracovanie a podanie  projektu

  II.               2020      vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov

   V.              2020     podpísanie zmluvy

   V.-VII.       2020     objednanie a nákup kníh

   VII.- IX.     2020     dokumentácia  .,  zaevidovanie kníh

  III.               2021     vyúčtovanie a vyhodnotenie projektu

6.

Na základe mienky  čitateľov  a návštevníkov MĽK sme dostali len pozitívne ohlasy  a sme radi že sme dostali túto možnosť z KULTMINOR u, využiť dotáciu na  upokojenie  čitateľskej  verejnosti a nakúpiť knihy o ktoré je záujem a dopyt.


Március a könyv hónapja .

Ezen alkalomból is szeretném felhívni lakosaink figyelmét a könyv olvasásának fontosságára.

-Ha fejleszteni akarod tudásvágyadat  – olvass könyvet !

- Ha bővíteni akarod szókincsedet       -   olvass könyvet !

- Ha unatkozol                                          -   olvass könyvet !

- Ha van szabad  időd                              -    olvass könyvet !

-  Ha szomorú vagy és bánatos              –   olvass könyvet !

- Ha jó a kedved                                        -    olvass könyvet !

- Ha egyedül vagy                                     -     olvass konyvet!

A könyv írott szó, érték, tudásvágyad kincstára .

Látogass el a Hegysúri  könyvtárba és biztosan találsz olyan könyvet amely érdekel és amilyet keresel.

Nyitva minden szombaton 15.00 – 17.00 -ig.

Marec je mesiac knihy.

Z tejto príležitosti mi dovoľte, aby som Vám pripomenula dôležitosť čítania a prácu s knihou.

-Ak chceš byť vzdelaný                            - čítaj knihu!

-Ak si chceš rozvíjať svoje vedomosti    -čítaj knihu!

-Ak si smutný ,alebo máš zlú náladu    – čítaj knihu!

- Ak si sám ,sama                                       -čítaj knihu!

- Ak máš dobrú náladu                            – čítaj knihu!

-Ak sa nudíš                                                 -čítaj knihu!

Miestna ľudová knižnica v Hrubom Šúre je otvorená každú sobotu od 15.00-17.00 hod.

Príď a iste nájdeš to, čo hladáš, veď v našej knižnici je veľa zaujímavých a dobrých kníh.

              


O B E C   H R U B Ý   Š Ú R

 903 01 Hrubý Šúr 205

Vážení občania !

S radosťou Vám oznamujeme, že   po vypracovaní a podaní projektu k výzve vyhlásenou Ministerstvom kultúry SR na vybavenie miestnej ľudovej knižnice sme z Fondu na podporu kultúry sme získali dotáciu vo výške 2 000 ,- eur na nákup interiérového vybavenia pre používateľov knižníc do MĽK  Hrubý Šúr.

                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                               Ing. Adrián Takács

                                                                                                                                  starosta obce

Tisztelt lakosok !

Örömmel tudatjuk Önökkel, hogy a SzK Kulturminisztériuma által meghirdetett pályázat sikerrel járt  és igy a Kissebségi Kulturális Alap támogatásával sikerült 2 000.- euro értékben felújítanunk a helyi könyvtárat.

                                                                                                                        Ing. Adrián Takács

                                                                                                             a falu polgármestere