Szelektív hulladékgyűjtés naptára

OZNAM

                                                                                                                 

          Vážení občania, na základe Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2023 o miestnom poplatku za komunálny odpad a poplatku za drobný stavebný odpad, dávame do pozornosti:

§ 7

Oznamovacia povinnosť

2. Zmenu frekvencie vývozu komunálneho odpadu za príslušné zdaňovacie obdobie je poplatník povinný oznámiť na obecnom úrade, osobne alebo na mailovej adrese ocu@hruby-sur.sk, príp. na t. č. 0902/904 501 do 20. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

3. Ak poplatník do 20. januára príslušného zdaňovacieho obdobia neohlási zmenu frekvencie vývozu komunálneho odpadu, správca poplatku vyrubí daň podľa zvolenej frekvencie v predchádzajúcom zdaňovacom období v prípade, že vývozy komunálneho odpadu za zvolenú frekvenciu v predchádzajúcom období neboli prečerpané.

 Za pochopenie ďakujeme

                                                                                              Ing. Adrián Takács

                                                                                                   starosta obce

ÉRTESÍTÉS

Tisztelt lakosok, a 7/2023 sz. a hulladék díjáról Általános érvényű rendelet alapján          figyelmükbe ajánljuk a következőket:

  • Az adózó köteles január 20-ig a hulladék kiszállításának gyakoriságát bejelenteni a községi hivatalban, személyesen, az 0902904501-es telefonszámon vagy ocu@hruby-sur.sk mail címen keresztül
  • Ha az adózó január 20-ig nem jelenti be, hogy változást szeretne a hulladék elszállítással kapcsolatban, és nem lépte túl az előző évi kivitelt, akkor megmarad az előző időszakban választott kivitel.

Megértésüket köszönjük.

                                                                       Ing. Adrián Takács

                                                                                                               polgármester

          


  OZNAM

Vážení občania, obec Hrubý Šúr pristúpila k odvozu použitého kuchynského oleja, masti a tukov od domu. Od 11.05. 2022 si bude možné na obecnom úrade v Hrubom Šúre vyzdvihnúť nádobu (3 l), ktorá sa bude vykladať pred dom, prvý krát dňa 20.07. 2022  a následne v dňoch: 17.08., 14.09., 12.10., 09.11., a 07.12. 2022. Po odobratí nádoby, Vám bude vrátená čistá. Zároveň sa ruší možnosť vynášania použitého kuchynského oleja, masti a tukov na stojisko pri bývalej pošte. Obyvatelia, ktorí si nevzdvihnú nádobu a chcú odovzdať použitý kuchynský olej, masť a tuky v nejakej uzavretej nádobe, fľaši, môžu tak učiniť na obecnom dvore v otvácacích hodinách.

S pozdravom

  

                                                                              Ing. Adrián Takács

                                                                                 starosta obce

Közlemény

Tisztelt polgárok!

Hegysúr község elkezdi a használt étolaj és zsír elszállítását a házak elől. 2022.05.11-től a községházán át lehet venni a vödröket (3 l), melyek az elvitelkor ki lesznek helyezve a ház elé. Először 2022.07.20-án, utána 08.17., 09.14., 10.12., 11.09. a 12.07. Az elvitel után a vödrök ki lesznek cserélve tisztára. Ezáltal a használt étolajat és zsírt már nem lehet a posta melletti kukába kidobni. Azok a lakosok, akik nem tartanak igényt a vödrökre, a használt étolajat és zsírt lezárt üvegben elvihetik a hulladékgyűjtőudvarba a nyitvatartási idő alatt.


                 OZNAM

Vážení spoluobčania, z dôvodu čipovania nádob na komunálny odpad, Vás žiadame, aby ste do 18.01. 2021 na plastových nádobách odstránili nálepky v rozmere cca. 15*15 cm na mieste znázornenom v prílohe.

Ďakujeme  

                                                                      Ing. Adrián Takács

                                                                         starosta obce

                                                                  FELHÍVÁS

Tisztelt polgártársak, a szemeteskukák csippeltetése végett kérjük Önöket,hogy 2021.01.18 -ig távolitsák el a műanyag kukák felületéről az öreg matricákat ,kb.15x15 cm  felületen a mellékelt ábra alapján.            

Köszönöm

                                                                            Ing. Takács Adrián

                                                                                polgármester

OZNAM

Informácia vývozu komunálnych odpadov vrátane triedených zložiek a biologicky rozložiteľného odpadu cez Veľkú noc:

10.4.2020 – Veľký piatok sa bude vyvážať podľa harmonogramu bezo zmeny

13.4.2020 – Veľkonočný pondelok sa vývozy budú realizovať 11.4.2020 – čo je Biela sobota.

Ing. Adrián Takács

starosta obce

FELHÍVÁS

Tájékoztatom Önöket a községi hulladékszállítás időpontjairól a húsvéti ünnepek alatt:

2020. április 10-én (nagypéntek) változás nélkül szállítják el a hulladékot.

2020. április 13. (húsvéthétfő) helyett a hulladékot április 11-én (nagyszombat) szállítják el.

Ing. Takács Adrián

polgármester

Triedenie a zber komunálneho odpadu v obci Hrubý šúr v roku 2020

Vážení spoluobčania v obci Hrubý šúr. Dovoľte, prosím, zopár slov k stavu separovania komunálneho odpadu v našej obci.

Ako iste viete, poplatky za skládkovanie komunálneho odpadu sa každým rokom zvyšujú a je to na nás akým tempom a do akej výšky sa budú dvíhať. Čím bude percento separovania vyššie, tým bude to nárast ceny nižší, zo súčasných cca 5€/tona v prípade separovania na cca 11€/tona, alebo bez separovania na konečných 33€/tona. Je dané zákonom, že zaplatené poplatky za zber sa nemôžu použiť na iné účely.

My vieme separovaním ovplyvniť cenu poplatkov.

V obci separujeme plast, kovy, tetrapakové obaly, papier, sklo, šatstvo a bioodpad.

Plast, kovy a tetrapakové obaly sa berú spred domu, každý 4.kalendárny týždeň. Môžu byť v jednom plastovom vreci.

Patrí sem: pozri Kalendár vývozu 2020

Papier sa berie tiež spred domu, každý 4.kalendárny týždeň.

Patrí sem: pozri Kalendár vývozu 2020

Na sklo a šatstvo sú umiestnené kontajnery na parkovisku pri plážovom ihrisku a pri budove Obecnej knižnice.

Patrí sem: pozri Kalendár vývozu 2020

Bioodpad kontajner je umiestnený v záhrade ZO SZZ Hrubý Šúr. Otvorený je v mesiacoch marec-november. Ani tento vývoz nie je zadarmo, tak prosíme tých, ktorí môžu, aby si vlastný bioodpad v najvyššej možnej miere riešili kompostovaním, alebo štiepkovaním. Pracuje sa na vytvorení obecnej kompostárne.

Každá vytriedená surovina a komunálny odpad má svoje miesto, medzi ktoré nepatria verejné priestory, jarok pri ceste, les, rameno Malého Dunaja, či dokonca priestor za vlastným plotom, alebo aj pred ním. Sme rôznorodí ľudia, ale žijeme tu na jednom mieste, ktoré chceme udržať v peknom stave. 

Nezatvárajme oči ak sa deje niečo v rozpore s normálnym spolunažívaním.