Ohlásenie vstupu na pozemok

 27.03.2023

Za účelom vylepšenia kvality dodávky elektrickej energie odberateľom, Západosloveská
distribučná, a.s. plánuje realizáciu stavby „DS_G1Hrubý Šúr VN 435-, VNK“ na základe stavebného
povolenia č. Výst.54-17-HŠ zo dňa 18.8. 2017, predĺženie a SP č.Výst.282-19-HŠ zo dňa 20.8.2019
a predĺženia SP č.: Výst.208-22HŠ,Mi zo dňa 005.08.2022 .
V rámci stavby je navrhnutá výstavba 22 kV káblového vedenia a demontáž jestvujúceho VN
vedenia podľa priloženej situácie.
Vzhľadom k tomu, že trasa vyššie uvedeného vedenia je situovaná i pozemkami v katastri
obce Hrubý Šúr, dovoľujeme si Vám oznámiť, že zahájenie výkopových a stavebnomontážnych prác
plánujeme od 15.4. 2023 – do 30.5. 2023 (tento termín v závislosti od počasia môže byť zmenený).
Presné termíny vstupov Vám môže poskytnúť náš stavbyvedúci Atila Forró tel:0903424171.
Poznamenávame, že stavebník je v súlade §11 ods. 1 zák. č. 251/2012 Zb. oprávnený
vstupovať na cudzie pozemky a do objektov a zariadení v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkou,
opravami a údržbou rozvodných zariadení.
Škody spôsobené činnosťou zhotoviteľa počas realizácie stavby Vám budú uhradené po
ukončení prác na základe komisionálnej obhliadky. Výšku škôd žiadame ohlásiť na tel. číslo
0903424171 a následne určíme ďalší postup ohľadne likvidácie škôd.

Zoznam článkov:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >