Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Západoslovenská distribučná

 16.11.2020

Výzva

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s.,v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 písm. b) a §

11 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov neh nuteľností na odstrá nenie

a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do        07.01.2021    .

Ak v uvedenej lehote nedôjde k odstráneniu alebo okliesneniu  stromov a iných porastov vlastníkom, vykoná tieto úkony spoločnosť Západoslovenská  distribučná, a.s. a za týmto účelom v súlade s § 11 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorýc;:h zákonov

v znení neskorších predpisov vstúpi na dotknuté pozemky.


Akmá vlastník, nájomca alebo správca nehnuteľnosti záujem o náhradu nákladov na odstránenie a okliesnenie stromov

a iných porastov, je povinný túto skutočnosť oznámiť spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., najneskôr do    30.11.2020                a zároveň predložiť návrh rozsahu

a spôsobu vykonania údržby spolu s fotodokumentáciou existujúceho stavu stromov a iných porastov na nehnuteľnosti a návrh predpokladanej výšky nákladov na údržbu.

Podmienky odstraňovania stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spol'ahlivosť prevádzky

energetických zariadení distribučnej sústavy a obmedzenia a povinnosti v ochrannom pásme energetických zariadení sú bližšie upravené v § 11 a § 43 zákona č. 251/2012 Z.z.

o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v bode 16.17 platného Prevádzkového poriadku  prevádzkovateľa  distribučnej  sústavy  spoločnosti Západoslovenská  distribučná, a.s.,ktorý je  zverejnený  na jej webovom sídle www.zsdis.sk.

Pri odstraňovaní a okliesňovaní stromov a iných porastov je potrebné dbať na dodržiavanie právnych predpisov

v oblasti ochrany životného prostredia (najmä zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhlášky 24/2003 Z. z.,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení


neskorších predpisov), právnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi (najmä zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch

v znení neskorších predpisov) a príslušných technických noriem a arboristických štandardov. Ak je z dôvodu bezpečnosti vykonania odstraňovania a okliesňovania stromov a iných porastov v blízkosti energetických zariadení distribučnej sústavy potrebné prerušiť distribúciu elektriny, je vlastník povinný požiadať spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s.,o vypnutie vedenia alebo manipuláciu

na inom zariadení a o zaistenie a odistenie pracoviska, a to najmenej 25 kalendárnych dní pred pl,ánovaným

odstraňovaním  a okliesňovaním  stromov  á iných porastov,

a to prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov. Presný termín prerušenia distribúcie elektriny je predmetom dohody medzi žiadatel'om a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s.

Včasné a správne odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy

má zásadný vplyv na kvalitnú, bezpečnú a spoľahlivú distribúciu elektriny aj pre Vaše odberné miesto. Spoločnosť Západoslovenská  distribučná, a.s.,Vám  preto vopred  ďakuje za spoluprácu.


Správa energetických zariadení: Juh E-mail: odberatel@zsdis.sk

Tel. číslo: 0850 333 999

Dátum zverejnenia výzvy: 16.11.2020

www.zsdis.sk


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >
1 2 >