Výstava ovocia, zeleniny a kvetov

V y h o d n o t e n i e 6. ročníka Regionálnej výstavy ovocia, kvetov a zeleniny usporiadanej v dňoch 29. – 30. 9. 2012 v Hrubom Šúre v priestoroch bufetu Mičurin pod patronátom starostu obce Ing. Ladislava Gujbera Činnosť našej základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov na jeseň roku 2012 bola zameraná okrem iných organizačných činností na zabezpečenie 6. ročníka Regionálnej výstavy ovocia, zeleniny a kvetov, ktoré sa konalo v dňoch 29. – 30.9.2012. Do usporiadania výstavy bola zapojená podstatná časť členov našej základnej organizácie. Úlohy boli rozdelené a môžeme konštatovať, že boli veľmi dobre splnené. Okrem záhradkárov našej obce ako vystavovatelia sa zúčastnili aj záhradkári z 12 okolitých obcí v počte 77. Výstavu navštívilo 210 našich spoluobčanov. V skupinách vystavovateľov ovocia – zeleniny – kvetov po vyhodnotení odbornou komisiou boli odmenení prví piati vystavovatelia diplomom a vecnou cenou. Súčasťou výstavy bola výstavka kresieb najmenších škôlkárov a žiakov základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským a slovenským. Z podnetu nášho člena pána Ing. Štefana Kissa súčasťou výstavy bola aj výstava tekvice odrody Goloaš a iných druhov zeleniny v počte 13 ks. Menovaný zabezpečil a rozdal planty pre žiakov a aj pre členov miestnej družiny skautov. Najťažšia tekvica vážila 57 kg. a mala priemer 237 cm. Návštevníci mohli hlasovaním určiť najkrajšie exponáty, ktoré boli zvlášť vyhodnotené. Každý vystavovateľ obdržal ďakovný list za vystavované druhy ovocia, zeleniny a kvetov. Otvorenie výstavy bolo dňa 29.9.2012 o 14,00 hodine pánom starostom Ing. Ladislavom Gujberom, pánom Farárom Pavlom Gajdošom a predsedom našej organizácie Tiborom Klúcsikom. Pri tejto príležitosti pán farár požehnal vystavené exponáty. Osobne sa treba poďakovať pánovi starostovi za morálnu ako aj finančnú podporu výstavy. Ako poďakovanie záhradkárov za dary zeme sa konala bohoslužba v miestnom kostole 30.9.2012. Nevyžiadané exponáty boli dané k dispozícii jedálni miestnej školy bezplatne.


Zoznam fotogalérií:

1 2 >